Odszkodowanie za rozbój

Sprawa o rozbój w sądzie

Rozbój jest czynem zabronionym określonym w art. 280 kodeksu karnego. Pomimo, że jest przestępstwem skierowanym przeciwko mieniu, w czasie jego popełnienia często dochodzi do użycia przemocy wobec osoby pokrzywdzonej, doprowadzenia jej do stanu nieprzytomności lub użycia broni. Takie okoliczności powodują zwykle wyrządzenie szkody, której naprawienia osoba pokrzywdzona może dochodzić na drodze sądowej. 

Naprawienie szkody w postępowaniu karnym:

Jednym ze sposobów naprawienia wyrządzonej rozbojem szkody, jest zgłoszenie odpowiedniego wniosku w czasie postępowania karnego, toczącego się przeciwko oskarżonemu o rozbój.

Taki wniosek powinien obejmować nie tylko żądanie wypłaty rekompensaty finansowej, ale również dowody przemawiające za faktycznym powstaniem szkody, np. dokumentację medyczną czy koszty leczenia.

Złożony w ten sposób wniosek powoduje, że sąd rozpoznający sprawę, skazując oskarżonego za rozbój, orzeka również o obowiązku naprawienia wyrządzonej tym przestępstwem szkody w całości lub części.

Rekompensata, o której mowa, może obejmować odszkodowanie za szkodę majątkową, a więc poniesione koszty leczenia, zabiegów czy rehabilitacji.

Jednakże, bardzo często obejmuje również zadośćuczynienie, czyli odszkodowanie za szkodę niemajątkową, inaczej krzywdę. Jest to świadczenie, które należy się pokrzywdzonemu od skazanego za rozbój, mające zrekompensować cierpienia psychiczne, ból, strach i doznany stres.

Warto wspomnieć, że sąd może nałożyć na skazanego obowiązek naprawienia szkody, również w przypadku, gdy pokrzywdzony nie złożył wniosku, o którym mowa wyżej.

Jednakże w takim przypadku jest to decyzja fakultatywna składu orzekającego, a ewentualnie przyznane odszkodowanie może nie rekompensować całości szkody, z uwagi na to, że nie będzie poparte konkretnymi dowodami jej doznania, np. rachunkami, dokumentacją leczenia czy opinią biegłych.

Znacznie bezpieczniejszym rozwiązaniem będzie więc zgłoszenie wniosku, który odpowiednio przygotowany przez adwokata, doprowadzi do uzyskania należnej sumy rekompensaty.

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym:

Kodeks karny, w art. 46 wskazuje, że orzeczenie odszkodowania lub zadośćuczynienia przez sąd karny nie stoi na przeszkodzie dochodzeniu niezaspokojonej części roszczenia w drodze postępowania cywilnego.

Jeżeli więc orzeczone przez sąd w postępowaniu karnym świadczenie jest zbyt niskie i nie spełnia swojej funkcji rekompensacyjnej, tj. nie wynagradza poniesionych kosztów i doznanych cierpień, osoba, która została poszkodowana w wyniku rozboju, może wystąpić z powództwem cywilnym przeciwko sprawcy.

Taki pozew, fachowo przygotowany, również powinien zawierać dowody przemawiające za powstaniem szkody i jej wielkością oraz wskazywać informacje na temat wpływu doznanej szkody na zdrowie fizyczne i psychiczne poszkodowanego. Pozwolą one sądowi cywilnemu oszacować najodpowiedniejszą sumę należnego odszkodowania.

W postępowaniu cywilnym, podobnie jak w postępowaniu karnym, można dochodzić zarówno odszkodowania, jak i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Odszkodowanie będzie obejmowało wszelkie koszty wynikłe z uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, będące skutkiem przestępstwa rozboju.

W takim przypadku sąd może orzec na rzecz osoby poszkodowanej wypłatę jednorazowej rekompensaty, ale może też orzec rentę, jeżeli poszkodowany rozbojem utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość.

Zadośćuczynienie będzie z kolei uzależnione od rodzaju, intensywności i długotrwałości cierpień.

Czytaj też: Artykuł 281 kodeksu karnego – kradzież rozbójnicza. Co mi grozi?