Art. 87 k.w. – jaka kara mi grozi?

Jazda po użyciu alkoholu

Artykuł 87 kodeksu wykroczeń dotyczy prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu. Sprawdź, czym dokładnie jest stan po użyciu alkoholu, jakie są konsekwencje zatrzymania przez policję i jaka kara grozi kierowcy?

W ramach artykułu 87 § 1–2 Kodeksu wykroczeń (k.w.) wyróżnić można trzy typy zachowań, które są zagrożone karą:

  1. prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka (art. 87 § 1 k.w.);
  2. prowadzenie pojazdu innego niż mechaniczny na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu przez osobę znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka (art. 87 § 1a k.w.);
  3. prowadzenie pojazdu innego niż mechaniczny na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu przez osobę znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka (art. 87 § 2 k.w.).

Co to jest „pojazd mechaniczny” oraz „pojazd inny niż mechaniczny”?

Sprawcą czynu z art. 87 § 1, 1a i 2 KW może być wyłącznie ten, kto prowadzi pojazd. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego:

„Za pojazdy mechaniczne należy uznać pojazdy zaopatrzone w poruszający je silnik (pojazdy samochodowe, maszyny rolnicze, motocykle, lokomotywy kolejowe, samoloty, helikoptery, statki wodne i inne), jak również pojazdy szynowe zasilane z trakcji elektrycznej (tramwaje, trolejbusy)” (wyr. SN z 25.10.2007 r., III KK 270/07, PiP 2008, Nr 5, poz. 2).

Innym pojazdem, czyli pojazdem niemechanicznym jest w szczególności rower i pojazd zaprzęgowy. Dodatkowo można wskazać na wózek inwalidzki, rikszę, hulajnogę czy deskorolkę. Nie jest natomiast pojazdem żywe zwierzę, np. koń.

Prowadzenie pojazdu – co oznacza?

Sąd Najwyższy w swoim orzecznictwie przyjął, że nie jest „prowadzeniem” samo siedzenie za kierownicą pojazdu mechanicznego, którego jeszcze nie uruchomiono.

„Prowadzeniem” jest wprawienie w ruch silnika i pojazdu. Pojazd gotowy w każdej chwili do odjazdu nie jest pojazdem prowadzonym, dopóki człowiek nie wprawi w ruch jego motoru, a pojazd wskutek tego nie zacznie się poruszać (uchw. SN z 8.12.1960 r., VI KO 64/60, OSNKW 1961, Nr 2, poz. 31).

Nie jest prowadzeniem pojazdu, w rozumieniu art. 87 k.w., „prowadzenie” roweru przez pieszego bez użycia mechanizmów pojazdu.

Jeżeli np. rowerzysta w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu nie jedzie na rowerze, ale idąc pieszo, prowadzi go poboczem jezdni, to nie popełnia wykroczenia z art. 87 § 2 k.w.

Takie samo rozumowanie odnieść można do „prowadzenia” w ten sposób motocykla czy motoroweru.

Stan nietrzeźwości a stan po użyciu alkoholu – różnice

Zawartość alkoholu w organizmie to kryterium, które pozwala na rozróżnienie kiedy mamy do czynienia ze stanem nietrzeźwości, a kiedy ze stanem po użyciu alkoholu.

Stan nietrzeźwości, o którym mowa w art. 87 § 1a k.w., zgodnie z art. 46 ust. 3 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (AlkU) zachodzi wtedy, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

  • stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo
  • obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Stan po użyciu alkoholu, o jakim mowa w art. 87 § 1 i 2 k.w., w myśl art. 46 ust. 2 AlkU zachodzi wtedy, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

  • stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo
  • obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Kara za prowadzenie pojazdu po alkoholu

  1. Wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. (prowadzenie pojazdu mechanicznego) – sprawcy czynu grozi alternatywnie kara aresztu (od 5 do 30 dni – art. 19 k.w.) albo kara grzywny nie niższej niż 50 zł (do 5000 zł – art. 24 § 1 k.w.). W ramach środków karnych przewiduje się obligatoryjne orzekanie zakazu prowadzenia pojazdów (art. 87 § 3 KW) – to znaczy, że sąd nie ma wyboru i musi orzec zakaz.
  • Wykroczenie z art. 87 § 1a k.w. (prowadzenie pojazdu innego niż mechaniczny w stanie nietrzeźwości)  – sprawca podlega karze określonej w art. 87 § 1 k.w., zatem grozi mu alternatywnie kara aresztu (od 5 do 30 dni – art. 19 k.w.) albo grzywny od 50 do 5000 zł (art. 24 § 1 k.w.). Dodatkowo – w myśl art. 87 § 4 k.w. – sąd fakultatywnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne – oznacza to, że sąd ma wybór i może orzec zakaz, lecz nie musi o nim orzekać.
  • Wykroczenie z art. 87 § 2 k.w. (prowadzenie pojazdu innego niż mechaniczny  po użyciu alkoholu) – ustawodawca przewiduje w tym wypadku alternatywnie karę aresztu od 5 do 14 dni (art. 19 k.w.) albo grzywny (od 20 do 5000 zł – art. 24 § 1 k.w.). Tak jak w odniesieniu do sprawców wykroczeń z art. 87 § 1a k.w. sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne (art. 87 § 4 k.w.).

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych orzekany jest na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Warto dodać, że podstawową karą dla rowerzysty kierującego w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości jest mandat karny. W pierwszym przypadku jego wysokość wynosi od 300 do 500 zł, w drugim – zawsze 500 złotych.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata?

Pomoc adwokata, w szczególności specjalizujących się w sprawach kierowania po alkoholu, okazuje się nieoceniona z uwagi na możliwość uzyskania łagodnej kary lub odzyskania prawa jazdy.

W sprawach wykroczeń z art. 87 kw. wielokrotnie uzyskiwaliśmy odstąpienie od wymierzenia kary lub wyroki z karami minimalnymi (warto przypomnieć, że kara zakazu w wykroczeniu wynosi od 6 miesięcy do 3 lat).

Pomoc profesjonalnego adwokata, pozwala ponadto uzyskać łagodną karę, nawet w przypadkach wyższych stężeń alkoholu w organizmie przewidzianych dla wykroczenia z art. 87 k.w.

Należy również pamiętać, że w przypadku orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres przekraczający 1 rok, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, należy powtórzyć egzamin na prawo jazdy.

Z tego względu pomoc doświadczonych adwokatów z naszej kancelarii może mieć bardzo duże znaczenia i pomóc w szybkim odzyskaniu prawa jazdy.

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami.