Art. 244 kk – niestosowanie się do orzeczonych środków karnych

Niestosowanie się do orzeczonych przez sąd środków karnych

Przepis artykułu 244 kodeksu karnego ma na celu zapewnienie wykonalności orzeczeń każdego sądu – zarówno karnego, jak i cywilnego czy administracyjnego. Poprzez usankcjonowanie złamania nałożonych przez te sądy zakazów, skłania ich adresatów do wypełniania obowiązków, do których zostali zobowiązani wyrokiem.

Czego dotyczy art. 244 kk?

Przepis art. 244 kodeksu karnego dotyczy złamania orzeczonego przez sąd środka karnego, obejmującego takie zakazy jak:

  • zajmowania określonego stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności;
  • wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie;
  • prowadzenia pojazdów;
  • wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych;
  • wstępu na imprezę masową, przebywania w określonych środowiskach lub miejscach;
  • kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;
  • posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt.

Przepis ten dotyczy również niewypełnienia orzeczonego przez sąd nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.

Istotne jest, że zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego przestępstwa tego można dopuścić się jedynie umyślnie, co oznacza, że aby przestępstwo mogło mieć miejsce, sprawca musi mieć świadomość obowiązywania określonego zakazu bądź nakazu, a mimo to się do niego nie stosować.

Co grozi za złamanie art. 244 kodeksu karnego?

Przestępstwo opisane w art. 244 kk zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Nie oznacza to jednak, że przed sądem nie można walczyć o wymierzenie zamiast kary pozbawienia wolności kary ograniczenia wolności bądź kary grzywny. W przypadku wskazanego przestępstwa zagrożenie karą nie przekracza 8 lat pozbawienia wolności.

W związku z tym, zgodnie z przepisami ogólnymi kodeksu karnego, a ściślej art. 37a kk w takiej sytuacji możliwe jest orzeczenie przez sąd zamiast kary pozbawienia wolności, kary grzywny bądź kary ograniczenia wolności polegającej na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne bądź potrącenia od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd.

Warunkowe umorzenie postępowania w przypadku naruszenia art. 244 kk

Ze względu na fakt, że karalność za przestępstwo określone przepisem art. 244 kk nie przekracza 5 lat, w pewnych sytuacjach, gdy okoliczności popełnienia czynu zabronionego nie budzą wątpliwości, sąd może rozważyć warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Jest to niezwykle korzystne dla sprawcy czynu, bowiem warunkowego umorzenia nie traktuje się jak skazania i nie wpisuje się go do rejestru skazań, wobec czego sprawca pozostaje osobą niekaraną.

Jednakże za możliwością warunkowego umorzenia postępowania karnego muszą przemawiać również inne okoliczności, które dotyczą zarówno samego popełnienia przestępstwa, właściwości osobistych sprawcy, jego winy, jak i społecznej szkodliwości popełnionego czynu.

Odpowiednie przedstawienie okoliczności zdarzenia przemawiających za złagodzeniem wyroku jest więc w tym przypadku niezwykle kluczowe dla toku całego postępowania.

Konsekwencje złamania zakazu prowadzenia pojazdów

Jednym z zakazów, którego złamanie jest równoznaczne z naruszeniem przepisu art. 244 kk jest zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Orzeka się go z reguły w przypadku popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Naruszenie tego zakazu jest jednak o tyle dolegliwe, że sankcjonuje je więcej niż jeden przepis.

Do prowadzenia pojazdów pomimo nałożonego zakazu odnosi się między innymi przepis art. 180 kk, sankcjonujący prowadzenie pojazdu po cofnięciu uprawnień (cofnięcie uprawnień jest konsekwencją orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów), ale przede wszystkim art. 178 a § 4 kk, który odnosi się do przestępstwa polegającego na prowadzeniu pojazdów pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo.

Co prawda za popełnienie przestępstwa określonego w art. 178a § 4 kk grozi taka sama kara, jak za popełnienie przestępstwa z art. 244 kk, tj. kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Jednakże pierwsza sytuacja wiąże ze sobą również dożywotnie orzeczenie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

W orzecznictwie sądowym przyjmuje się z kolei, że nie ma zbiegu pomiędzy przepisami art. 178a § 4 kk i art. 244 kk, ponieważ opis czynu z art. 244 kk zawiera się w znamionach czynu stypizowanego w art. 178 a § 4 kk.

Powoduje to, że w przypadku prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających w czasie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów, sądy stosują art. 178a § 4 kk.

Sprawa z art. 244kk – dlaczego warto mieć adwokata?

W przypadku oskarżenia o naruszenie któregoś ze wskazanych czynów w art. 244kk, warto skorzystać z pomocy wykwalifikowanego w tym zakresie adwokata.

Wielokrotnie przebieg całego postępowania zależy od interpretacji okoliczności zdarzenia, a właściwie skonstruowana linia obrony może doprowadzić do wydania korzystniejszego wyroku.

Nasza kancelaria prawna prowadziła już wiele tego typów spraw. Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami.