Artykuł 280 kodeksu karnego – rozbój. Co grozi, jaka kara?

Napad z bronią w ręku

Zgodnie z definicją, rozbój polega na tym, że sprawca dopuszcza się kradzieży, używając przemocy wobec człowieka, lub grozi natychmiastowym jej użyciem. To także sytuacja, gdy sprawca doprowadza osobę do stanu nieprzytomności lub bezbronności, do którego może dojść bez użycia przemocy, a na przykład poprzez upicie alkoholem lub podanie środka odurzającego pokrzywdzonemu. Ile grozi za rozbój? Czy należy się odszkodowanie?

Rozbój

Co to jest rozbój? Poza kwestiami opisanymi powyżej, do bezbronności w rozboju należą także przypadki, które polegają na pozbawieniu wózka inwalidzkiego lub kul osoby niepełnosprawnej. Ponadto do bezbronności można doprowadzić poszkodowanego w sytuacji, gdy sprawca ma przewagę liczebną.

Jeśli chodzi o statystyki rozboju to takie informacje na swojej stronie internetowej podaje polska policja. Dotyczą one rozboju, kradzieży rozbójniczej i wymuszenia rozbójniczego. Ostatnie dane pochodzą z 2017 roku i w Polsce liczba ta wynosiła łącznie 6 053 przestępstw stwierdzonych i jest to o 1400 przestępstw mniej niż rok wcześniej.

Jeśli chodzi o statystyki uporządkowane malejąco ze względu na podział administracyjny kraju to dane prezentują się następująco:

  • śląskie – 981 przestępstw stwierdzonych,
  • mazowieckie – 931 przestępstw stwierdzonych,
  • dolnośląskie – 756 przestępstw stwierdzonych,
  • małopolskie – 566 przestępstw stwierdzonych,
  • łódzkie – 481 przestępstw stwierdzonych.

Najmniejsza liczba przestępstw stwierdzonych została odnotowana w województwie lubuskim (157 przestępstw).     

Artykuł 280 kodeksu karnego       

O czym mówi art. 280 kk? Składa się on z dwóch paragrafów, a mianowicie z § 1 oraz § 2. Ustawa pochodzi z dnia 6 czerwca 1997 roku (Dz.U.2018.0.1600 – Kodeks karny).

Art. 280 § 1 kk Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Art. 280 § 2 kk – Jeżeli sprawca rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo działa w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie z inną osobą, która posługuje się taką bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Artykuł 283 kodeksu karnego

W polskim prawie wyróżnia się także rozbój mniejszej wagi (wypadek mniejszej wagi). Mówi o nim art. 283 kk – w przypadku wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w art. 279 §1 lub art. 281 §1lub art. 282, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.             

Rozbój – kara

Ile grozi za rozbój? Kara za rozbój może być różna w zależności od tego, który dokładnie artykuł kodeksu karnego zostanie złamany. Jak wspomniano wcześniej, w przypadku art. 280 § 1 kk sprawy grozi od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Z kolei w przypadku złamania art. 280 § 2 kk sprawca podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Minimalny wyrok za rozbój to pozbawienie wolności na 2 lata, jednak długość wyroku uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Warto też wiedzieć, iż rozbój to nie wykroczenie, a przestępstwo, dlatego w takim przypadku przewidziane kary są wyższe niż w przypadku wykroczenia. Obowiązuje tutaj również regulacja prawna w kodeksie karnym, a nie w kodeksie wykroczeń.

Zarówno jeśli się jest osobą pokrzywdzoną przestępstwem lub osobą o nie podejrzaną, warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy pomogą przejść przez cały proces, wspierając wiedzą merytoryczną, a zwłaszcza prawną.

Rozbój – odszkodowanie od sprawy         

Czy można starać się o odszkodowanie za rozbój? Tak, będąc osobą pokrzywdzoną można starać się o rekompensatę finansową. W przypadku poniesienia strat psychicznych można także ubiegać się o zadośćuczynienie za rozbój. 

W jaki sposób ubiegać się o odszkodowanie? Jednym ze sposobów jest zgłoszenie odpowiedniego wniosku w czasie postępowania karnego, które toczy się przeciwko oskarżonemu. Należy gromadzić całą dokumentację medyczną i udokumentować wszelkie poniesione koszty leczenia.

Warto również wiedzieć, iż roszczenia przedawniają się dopiero po upływie 20 lat od rozboju, dlatego nawet jeśli przestępstwo miało miejsce kilka lat temu warto umówić się na poradę prawną i poznać swoje prawa.

Ile kosztuje adwokat w sprawie o rozbój? Koszt specjalisty to kwestia indywidualna, na którą składa się wiele czynników, jak rodzaj sprawy, wybór konkretnego specjalisty, czy jego wiedza w danym zakresie. Trudno jest jednocześnie wskazać na koszty udzielenia obrony, ponieważ w dużej mierze są one uzależnione od wielkości miasta i renomy kancelarii.

Bibliografia:

  1. http://statystyka.policja.pl/st/przestepstwa-ogolem/przestepstwa-kryminalne/7-wybranych-kategorii-p/rozboje-wymuszenia-i-kr/122274,Rozboj-kradziez-rozbojnicza-i-wymuszenie-rozbojnicze.html [data dostępu: 18.08.2019]