Odszkodowania

Spotkał Cię wypadek w drodze do pracy i masz uszczerbek na zdrowiu? A może należy ci się dochodzenie odszkodowań za błąd lekarski? Dowiedz się, jak je uzyskać, czy warto zdecydować się na firmy oferujące odszkodowanie i na czym polega pomoc prawna przy odszkodowaniach.

Zgodnie z definicją, odszkodowanie jest świadczeniem, które należy się poszkodowanemu na skutek wyrządzenia szkody od podmiotu prawa cywilnego, który jest odpowiedzialny za szkodę, bądź jest jej sprawcą.

Odszkodowania Łódź – odszkodowanie powypadkowe 

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku? Dochodzenie odszkodowań może być znacznie łatwiejsze z udziałem kancelarii odszkodowawczej, w której można otrzymać pomoc m.in. w takich kwestiach, jak:

 • skuteczne rozwiązanie sprawy,
 • możliwe najwyższe odszkodowanie,
 • udzielenie porady prawnej.

Odszkodowania powypadkowe dzielą się na kilka rodzajów, jak m.in.:

 • jednorazowe,
 • z tytułu utraconego dochodu,
 • zadośćuczynienie,
 • renta z tytułu zwiększonych potrzeb.

Wypadek w pracy

Wypadek przy pracy powinien zostać zgłoszony przez poszkodowanego, bądź inną osobę, która widziała dane zdarzenie. W takiej sytuacji do obowiązków pracodawcy należy przede wszystkim:

 • udzielenie poszkodowanym pierwszej pomocy – poza pierwszą pomocą pracodawca ma obowiązek podjąć wszelkie działania, które eliminują lub ograniczają zagrożenie, jak np.: wyłączenie maszyn czy odcięcie zasilania,
 • zabezpieczenie miejsca wypadku – do momentu, gdy okoliczności nie zostaną ustalone, miejsce powinno być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i przed możliwością bezpodstawnego uruchomienia maszyn lub innych urządzeń technicznych. Zmian w miejscu wypadku bez uprzedniej zgody pracodawcy, można dopuścić się jedynie, gdy chodzi o konieczność ratowania osób lub mienia, bądź uniknięcie niebezpieczeństwa,
 • zawiadomienie o wypadku właściwego okręgowego inspektora pracy i innych organów – obowiązki te wynikają z przepisów art. 234 § 2 Kodeksu pracy.

Ponadto, pracodawca ma obowiązek powołać zespół powypadkowy, ustalić okoliczności i przyczyny wypadku, sporządzić oraz zatwierdzić protokół powypadkowy, a następnie doręczyć go poszkodowanemu i właściwemu inspektorowi pracy, zarejestrować wypadek, sporządzić statystyczną kartę wypadku Głównego Urzędu Statystycznego, a także określić środki i wnioski profilaktyczne.

Inną kwestią jest wypadek w drodze do pracy, który został zdefiniowany w art. 57b ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który określa, iż jest to zdarzenie nagłe i wywołane przez przyczynę zewnętrzną. Ponadto musi nastąpić podczas drogi do miejsca wykonywania zatrudnienia, w sytuacji, gdy droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Zwykle drogą do pracy opisuje się trasę:

 • z domu do pracy lub z pracy do domu,
 • do miejsca odbywania nauki lub studiów,
 • z innego zatrudnienia, bądź działalności, która stanowi tytuł ubezpieczenia rentowego,
 • do punktu konsumowania posiłków,
 • zwykłego pełnienia funkcji lub obowiązków zawodowych czy społecznych.

Czy odszkodowanie za wypadek w pracy należy się każdemu? W sytuacji, gdy pracownik dozna uszczerbku na zdrowiu może ubiegać się o odszkodowanie wypłacane przez ZUS. Odszkodowanie od pracodawcy należy się tylko w poszczególnych przypadkach, jak np., gdy pracodawca ponosi winę za wypadek (np. nieprzestrzeganie zasad BHP). W otrzymaniu go duże znaczenie odgrywa tzw. Protokół BHP, który sporządza się po zgłoszeniu wypadku. Poszkodowany ma obowiązek wykazać, że odniósł uszczerbku na zdrowiu.

Wypadek komunikacyjny

Kolejnym rodzajem są odszkodowania komunikacyjne. Warto zacząć od definicji wypadku komunikacyjnego, która mówi, iż jest to zdarzenie w ruchu: lądowym, morskim lub powietrznym, w którym udział bierze minimum jeden pojazd oraz którego skutkiem są szkody w majątku, bądź szkody na osobach, które w nim uczestniczyły.

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny należy się osobie, która w wyniku wypadku odniosła obrażenia, zarówno w aspekcie materialnym, jak i niematerialnym. Wysokość świadczenia powinna pokrywać wszystkie właściwie udokumentowane koszty, poniesione na skutek uszkodzenia ciała lub problemów zdrowotnych.

Odszkodowania komunikacyjne mogą dotyczyć:

 • zakupu leków, opatrunków, jak i środków ortopedycznych,
 • kosztów dojazdów na wizyty lekarskie oraz rehabilitację,
 • kosztów konsultacji oraz zabiegów medycznych,
 • kosztów pozyskania koniecznych sprzętów w procesie leczenia,
 • kosztów pozostawania pod niezbędną opieką osób trzecich.

Ponadto poszkodowany może ubiegać się o tzw. rentę uzupełniającą, której wysokość ustala się opierając się na porównaniu dochodów poszkodowanego przed i po wypadku drogowym. Dodatkowo można starać się o zadośćuczynienie, które mówi nie tylko o krzywdzie fizycznej, ale i emocjonalnej.

Wypadek samochodowy 

Wypadek drogowy jest zdarzeniem w ruchu drogowym, podczas którego co najmniej jeden z uczestników ruchu drogowego bierze udział w zdarzeniu, które doprowadziło do zranienia lub śmierci uczestnika ruchu drogowego.

Kiedy należy się odszkodowanie po wypadku samochodowym? O otrzymanie zapłaty można ubiegać się przez 3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowie się kto jest sprawcą szkody. Po tym czasie roszczenia się przedawniają.

W sytuacji, gdy postępowanie karne w sprawie wypadku zostało umorzone na skutek niewykrycia sprawcy, odszkodowanie za wypadek samochodowy także się należy.

W momencie, gdy sprawca wypadku zostanie skazany wyrokiem karnym to czas przedawnienia nie może upłynąć wcześniej aniżeli 20 lat od wypadku, pomimo że szkoda i sprawca były wcześniej znane.

Błąd medyczny

Błąd medyczny  to nieumyślne działanie, postępowanie sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami ostrożności, zaniedbanie, bądź zaniechanie lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub osoby, która wykonuje inny zawód medyczny, powodujące szkodę pacjenta.

Odszkodowania za błędy medyczne są najczęściej formą jednorazowego świadczenia, które jest wypłacane przez ubezpieczyciela, ale może być to również zadośćuczynienie, jak i okresowa renta.

Błędy medyczne, które zaistniały po 1 stycznia 2012 roku można zgłaszać do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Do zadań poszkodowanego należy zatem podjęcie decyzji, czy sprawę chce skierować do sądu czy do komisji.       

Uszczerbek na zdrowiu

Czym jest uszczerbek na zdrowiu? Według definicji można podzielić go na dwa rodzaje:

 • uszkodzenie ciała,
 • rozstrój zdrowia.

O odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu może ubiegać się każdy, kto doznał uszczerbku na skutek wypadku komunikacyjnego, błędu medycznego, wypadku przy pracy, bądź innego nieszczęśliwego zdarzenia, które miało znamiona wypadkowości.

Wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu zależna jest od wielu czynników, jak m.in.: wpływ wypadku na życie zawodowe i prywatne, koszty leczenia i czas jego trwania, hospitalizacja oraz status, jak i wiek pokrzywdzonego.

Kancelaria odszkodowawcza KDK Adwokat

Nasza kancelaria odszkodowawcza wyróżnia się profesjonalizmem oraz indywidualnym podejściem do każdej sprawy. Wybierając nasze usługi będą Państwo informowani o działaniach podejmowanych przez prawników, co umożliwi aktywne uczestniczenie w przebiegu postępowania.

Prawnicy zapewnią pomoc w uzyskaniu odszkodowania i zadośćuczynienia poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, w wypadkach przy pracy, jak i na skutek błędów medycznych.

Nasza kancelaria prowadzi kompleksową obsługę osób poszkodowanych w:

Decydując się na firmy zajmujące się odszkodowaniami, a nie kancelarię prawniczą można ponieść tego negatywne konsekwencje. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, czy firmy odszkodowawcze zatrudniają osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Warto też przeanalizować charakter zawieranej umowy. Niestety w wielu przypadkach takimi sprawami zajmują się osoby bez wykształcenia prawniczego, gdyż przepisy prawa nie ograniczają kręgu osób, które mogą zajmować się prowadzeniem takich spraw.

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza oraz opisanie sprawy w której potrzebują Państwo pomocy.
Nasi Adwokaci skontaktują się telefonicznie lub mailowo - zwykle odpowiadamy w ciągu kilku godzin.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 17:00.

E-mail: sekretariat@kdkadwokat.pl

w wyjątkowych sytuacjach jesteśmy dostępni również poza godzinami pracy.

  Wysyłając wiadomość wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uzyskania odpowiedzi na przesłane zgłoszenie