Jazda po alkoholu

Przepisy dotyczące jazdy po alkoholu w Polsce są niezwykle restrykcyjne – kierowca może otrzymać zakaz prowadzenia pojazdu i wysoką grzywnę.

Tylko w pierwszych 10 miesiącach 2021 roku policja zatrzymała ponad 64 tys. pijanych kierowców. Tylko w jednym dniu – 1 maja 2021 r. – zatrzymano na polskich drogach aż 426 nietrzeźwych kierowców. Liczba ta jest znacznie wyższa niż poprzednim roku, kiedy w pierwszy dzień maja zatrzymano 282 pijanych kierowców.

W zakresie spraw jazdy pod wpływem alkoholu niezmiernie istotny jest jak najszybszy kontakt z adwokatem, który opracuje odpowiednią taktykę procesową oraz będzie reprezentował kierowcę przed prokuraturą, policją, a także sądem.

Jazda po alkoholu – ile promili?

Klienci naszej kancelarii często pytają: ile promili kwalifikuje do bycia zatrzymanym za jazdę pod wpływem alkoholu?

Jeżeli zostałeś zatrzymany za jazdę po alkoholu (jazdę po pijanemu), twój czyn może być rozpatrywany jako przestępstwo albo wykroczenie za jazdę po alkoholu (art. 178a kodeksu karnego albo art. 87 kodeksu wykroczeń). Wszystko zależy od stężenia alkoholu we krwi (promile) albo w wydychanym powietrzu.

Stanem po użyciu alkoholu (wykroczenie za jazdę po alkoholu z art. 87 kodeksu wykroczeń) jest sytuacja, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 ‰ do 0,5 ‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Natomiast o stanie nietrzeźwości (przestępstwo z art. 178a kodeksu karnego) będziemy mówić w sytuacji gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5 ‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Wskaźnik promili jest zatem niezwykle istotny w sprawach jazdy po alkoholu.

W praktyce można spotkać się z sytuacjami granicznymi. Zakres błędu pomiarowego często wyznacza granicę pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem.

Osoba nieposiadająca wiedzy z zakresu postępowania karnego może nie zdawać sobie sprawy, że istnieje możliwość zakwalifikowania zarzucanego czynu jako wykroczenie. W takich przypadkach niezbędna okazuje się pomoc prawnika.

Udział adwokata w czynnościach procesowych oraz zgłoszone przez niego wnioski dowodowe mogą doprowadzić do istotnej zmiany wyniku postępowania karnego.

Kara za jazdę po alkoholu

Zatrzymani za jazdę pod wpływem alkoholu to często osoby, które nie miały wcześniej kontaktu z policją, prokuraturą oraz sądami. Dlatego wsparcie adwokata jest wręcz konieczne. Co grozi za jazdę po alkoholu?

Kara za jazdę pod wpływem alkoholu proponowana przez prokuratora lub sąd mogą oznaczać:

  • długotrwały zakaz prowadzenia pojazdów (odebranie prawa jazdy),
  • wysoką grzywnę,
  • umieszczenie informacji o skazaniu w Krajowym Rejestrze Karnym.

Największym zagrożeniem dla aktywnych kierowców jest oczywiście zakaz prowadzenia pojazdów. Obecnie najczęściej stosowanym środkiem karnym w przypadku przestępstw jest 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (w przypadku wysokich stężeń alkoholu w wydychanym powietrzu zakaz może być znacznie dłuższy).

W przypadku wykroczenia za jazdę po alkoholu zakaz prowadzenia pojazdów jest orzekany w wymiarze od 6 miesięcy do 3 lat. Do tego dochodzą najczęściej konsekwencje finansowe w postaci grzywny oraz świadczenia na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Niewielu kierowców zdaje sobie sprawę, że można walczyć o wyłączenie określonych kategorii prawa jazdy spod sądowego zakazu. Udział adwokata w sprawie o jazdę po alkoholu może pomóc rozstrzygnąć wiele wątpliwości, w szczególności w zakresie kary za jazdę po alkoholu.

W przypadku zostaniesz zatrzymany za jazdę w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu  alkoholu najwłaściwszą decyzją jest skorzystanie z prawa do odmowy składania wyjaśnień oraz zapoznanie się ze swoimi uprawnieniami.

Jednym z nim jest prawo do adwokata, który z pewnością pomoże w stresujących i problematycznych przesłuchaniach, w których będzie uczestniczył, a także opracuje najkorzystniejszą taktykę procesową.

Warto podkreślić, iż podejmowanie nagłych decyzji, zwłaszcza w zakresie propozycji dobrowolnego poddania się karze nie jest najlepszym rozwiązaniem, dlatego też pomoc adwokata jest tym bardziej niezbędna.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że postępowanie karne za jazdę pod wpływem alkoholu może zakończyć się jego warunkowym umorzeniem.

Osoba zatrzymana za jazdę po alkoholu często nie posiada wiedzy o takiej możliwości. Organy ścigania niezwykle rzadko proponują takiego rodzaju rozwiązanie z własnej inicjatywy.

Warunkowe umorzenie postępowania jest korzystne, gdyż nie dochodzi wtedy do skazania. Oskarżony o jazdę pod wpływem alkoholu jest w tym przypadku dalej osobą niekaraną. Wobec oskarżonego stosowany jest okres próby (od roku do trzech lat).

W przypadku warunkowego umorzenia postępowania można liczyć na krótszy okres zakazu prowadzenia pojazdów.

Dla zatrzymanych za jazdę po alkoholu warunkowe umorzenie postępowania jest szansą na uzyskanie krótszego zakazu prowadzenia pojazdów.

Co istotne, w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów, który został orzeczony na okres roku, zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu nie będzie musiał ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy.

Jest to ogromne udogodnienie, zwłaszcza w przypadku kierowców zawodowych dla których incydent związany z jazdą po alkoholu może być źródłem znacznych problemów zawodowych.

O warunkowe umorzenie postępowania może ubiegać się osoba niekarana za przestępstwo umyślne. Jeżeli organy ścigania nie zgodzą się na zastosowanie instytucji warunkowego umorzenia postępowania, zawsze może zrobić to sąd, który nie jest w tym zakresie związany stanowiskiem prokuratury.

Sąd rozpatruje całą sytuację życiową oskarżonego, dlatego zawsze warto podjąć walkę o zastosowanie warunkowego umorzenia postępowania karnego.

Praktyka pokazuje, że warunkowe umorzenie postępowania karnego może mieć zastosowanie nawet do stężeń alkoholu w wydychanym powietrzu znacznie przekraczających 0,25 mg/dm3.

W sytuacji, kiedy zostałeś zatrzymany za jazdę po alkoholu, możesz spodziewać się propozycji zakończenia postępowania w drodze skazania bez rozprawy (tzw. dobrowolne poddanie się karze).

Trzeba jednak pamiętać, że w większości przypadków kara zaproponowana przez policję może być niewspółmiernie surowa względem popełnionego czynu. Warto wcześniej zasięgnąć rady profesjonalisty.

Pomoc adwokata może zapewnić wynegocjowanie najkorzystniejszego rozwiązania procesowego dostępnego w warunkach zarzucanego czynu.

O sposobach złagodzenia kary piszemy w artykule: Złagodzenie kary za jazdę pod wpływem alkoholu

Zatrzymanie prawa jazdy

Zatrzymanie prawa jazdy to często najdotkliwsza konsekwencja dla osób zatrzymanych za jazdę pod wpływem alkoholu. 

Zatrzymanie prawa jazdy po alkoholu jest związane z praktycznie każdym przypadkiem kontroli auta i kierowcy, u którego w trakcie kontroli drogowej zostanie stwierdzona obecność alkoholu w wydychanym powietrzu.

O możliwości odzyskania zatrzymanego prawa jazdy będzie decydował całokształt postępowania, na które wpływ ma nie tylko prokurator i policja, ale przede wszystkim adwokat broniący swojego Klienta.

W przypadku wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne, okres na który zostanie zatrzymane prawo jazdy, jest znacznie krótszy niż ten przewidziany w wyroku z zawieszeniem.

Warto również skorzystać z możliwości wniesienia zażalenia i odwołania się od postanowienia w przedmiocie zabrania prawa jazdy.

Poniżej przedstawiamy za co może zostać zatrzymane prawo jazdy:

  • kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu,
  • kierowca jest pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu (np. narkotyki, dopalacze, marihuana),
  • wobec kierującego pojazdem wydane zostało postanowienie lub decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy z powodu: prowadzenia pojazdu niewyposażonego w blokadę alkoholową (w przypadku ograniczenia uprawnienia do kierowania wyłącznie pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową); kierowania pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym,
  • kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

Art. 178a kk

Art. 178a kodeksu karnego dotyczy właśnie przestępstw związanych z jazdą po alkoholu lub innym środku odurzającym.

Art. 178a § 1 kk przewiduje odpowiedzialność karną za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

Kolejny przepis, czyli art. 178a § 4 kk, wprowadza zaostrzoną odpowiedzialność karną dla osób, które były wcześniej prawomocnie skazane za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

W przypadku popełnienia czynu określonego w art. 178a § 4 kk, zagrożeniem jest dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów, który został orzeczony w związku ze skazaniem za przestępstwo określone w art. 178a kk, grozi odpowiedzialność karna określona w art. 244 kk.

Art. 244 kk

Artykuł 244 kodeksu karnego wprowadza odpowiedzialność karną za tzw. jazdę na zakazie prowadzenia pojazdów. Co grozi za złamanie zakazu określonego w art. 244 kk?

Ustawa wskazuje co do zasady na karę pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat. W celu zmiany kary za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów oraz złagodzenia jej wymiaru, najlepiej skontaktować się z adwokatem.

Więcej o artykule 244 piszemy tutaj.

Blokada alkoholowa

Blokada alkoholowa jest sposobem na praktyczne skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów o połowę.

Blokada alkoholowa jest specjalnym urządzeniem, które bada stan trzeźwości kierowcy oraz nie pozwala na uruchomienie pojazdu gdy stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu przekracza dozwolony poziom.

Blokada alkoholowa w samochodzie jest montowana po uzyskaniu zgody sądu na prowadzenie pojazdów mechanicznych wyposażonych w tego rodzaju urządzenie.

Zgodnie z art. 182a kkw (kodeksu karnego wykonawczego), stosowny wniosek o blokadę alkoholową w samochodzie może zostać złożony po upływie połowy okresu orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów.

Tak więc w przypadku 3-letniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, wniosek o blokadę alkoholową można złożyć już po 1,5 roku obowiązywania zakazu.

Blokada alkoholowa stanowi zatem istotne skrócenie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów. Wielu kierowców w ogólne nie zdaje sobie sprawy z istnienia takiego rozwiązania.

Blokada alkoholowa jest również szansą dla osób w stosunku do których orzeczono dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Takie osoby mogą starać się o uzyskanie zgody na blokadę alkoholową po upływie co najmniej 10 lat obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów.

Adwokaci naszej kancelarii pomagają w przygotowaniu stosownego wniosku o blokadę alkoholową oraz przeprowadzeniu całej procedury sądowej.

Jak odzyskać prawo jazdy?

Wielu kierowców zastanawia się jak odzyskać prawo jazdy zabrane za jazdę po alkoholu. W przypadku zatrzymania prawa jazdy przez policję, stosowne postanowienie wydaje prokurator.

Procedura odzyskania prawa jazdy zatrzymanego za jazdę po alkoholu może polegać przede wszystkim na zaskarżeniu do sądu postanowienia wydanego przez prokuratora. Termin na zaskarżenie takiego postanowienia to 7 dni licząc od dnia jego doręczenia.

W sądzie adwokat broniący swojego klienta może przedstawić argumentację przemawiającą za zwróceniem prawa jazdy oraz zwrócić uwagę na szczególne okoliczności sprawy, w tym również sytuację życiową klienta.

Należy też pamiętać, że w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego w sprawie jazdy po alkoholu, prawo jazdy może zostać zatrzymane tylko na okres jednego roku. W takim przypadku kierowca nie musi ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy.

Jazda po alkoholu – pomoc adwokata

Prawnicy naszej kancelarii dysponują doświadczeniem zdobytym w setkach spraw, w których świadczyli pomoc osobom zatrzymanym za jazdę po alkoholu. Naszą taktykę procesową zawsze konsultujemy z naszym Klientem.

Wyróżnia nas profesjonalizm oraz indywidualna analiza każdej sprawy. Wybierając usługi kancelarii KDK Adwokat będziesz na bieżąco informowany o działaniach podejmowanych przez naszych prawników, co umożliwi Ci aktywne uczestniczenie w przebiegu postępowania.

Czytaj też: Jazda po alkoholu – co mam robić, jak się bronić?

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza oraz opisanie sprawy w której potrzebują Państwo pomocy.
Nasi Adwokaci skontaktują się telefonicznie lub mailowo - zwykle odpowiadamy w ciągu kilku godzin.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 17:00.

E-mail: sekretariat@kdkadwokat.pl

w wyjątkowych sytuacjach jesteśmy dostępni również poza godzinami pracy.

    Wysyłając wiadomość wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uzyskania odpowiedzi na przesłane zgłoszenie