Złagodzenie kary za jazdę pod wpływem alkoholu – omówienie krok po kroku

Prowadzenie pojazdy pod wpływem alkoholu

W przypadku zatrzymania kierowcy za jazdę pod wpływem alkoholu istotne jest podjęcie wszelkich działań zmierzających do złagodzenia grożącej kary. Samo złagodzenie kary za jazdę po pijanemu może obejmować: skrócenie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów czy wyłączenie określonej kategorii  prawa jazdy spod zakazu. Sprawdź, co możesz zrobić aby uzyskać mniejszą karę i dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata.

Konsekwencje jazdy po alkoholu – co grozi pijanemu kierowcy?

Kierowca zatrzymany za jazdę po alkoholu musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Wszystko zależy od tego czy popełnił przestępstwo czy wykroczenie.

Wykroczenie przy jeździe po alkoholu ma miejsce w przypadku gdy prowadzący pojazd mechaniczny ma w wydychanym powietrzu stężenie alkoholu od 0,1 mg/dm3  do  0,25 mg/dm3. Powyżej granicy 0,25 mg/dm3 zaczyna się stan nietrzeźwości, który stanowi przestępstwo zgodnie z art. 178a k.k.

W przypadku przestępstwa, kara za jazdę pod wpływem alkoholu wiąże się z możliwością wymierzenia przez sąd kary grzywny, ograniczenia wolności (tzw. prace społeczne) albo pozbawienia wolności do lat 2.

Kara za jazdę po alkoholu obejmuje również zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Dla większości kierowców najbardziej dolegliwą karą za jazdę po pijaku jest właśnie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – za przestępstwo wymierzany od 3 do 15 lat.

Przykładowy wyrok jaki może wymierzyć sąd kierowcy jadącemu w stanie nietrzeźwości to:

 • grzywna np. w kwocie 2500 zł;
 • zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 (trzech) lat;
 • świadczenie na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 5.000 (pięć tysięcy) złotych;
 • koszty postępowania np. w kwocie 270 zł.

Dodatkowo sąd zaliczy okres zatrzymania prawa jazdy na poczet zakazu (najczęściej początek zakazu możemy liczyć od daty zdarzenia, gdyż z tym dniem następuje elektroniczne zatrzymanie prawa jazdy).

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku odpowiedzialności karnej za wykroczenie. W takiej sytuacji kierujący musi liczyć się z dwiema karami:

 • finansową – tj. grzywną w kwocie od 2500 zł
 • zakazem prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym w wymiarze od 6 miesięcy do 3 lat.

Na koniec warto wspomnieć, że nie ma regulacji prawnych, która uzależniałaby karę od konkretnego stężenia alkoholu we krwi. Z praktyki adwokackiej wynika jednak, że wymierzając karę sąd bierze pod uwagę stężenie jako jeden z najważniejszych czynników.

Oczywistym jest, że im wyższe stężenie alkoholu we krwi, tym większe potencjalne zagrożenie na drodze. Znaczenie ma również przyczyna zatrzymania (np. rutynowa kontrola, wypadek, stłuczka), a także wcześniejsza karalność kierowcy, w tym za wykroczenia w ruchu drogowym czy dotychczasowy sposób życia sprawcy.

Przykładowe wyroki:

Wykroczenie – stężenie 0,12 mg/l

Potencjalny wyrok jaki może otrzymać kierujący przy tym stężeniu:

1. grzywna 2500 zł;

2. zakaz prowadzenia pojazdów na okres 7 miesięcy;

3. zaliczenie okresu zatrzymania prawa jazdy na poczet zakazu.

Wyrok jaki można otrzymać z pomocą adwokata przy tym stężeniu:

 • uniewinnienie od zarzutu i zwrot prawa jazdy;
 • umorzenie postępowania i zwrot prawa jazdy.

Wykroczenie – stężenie 0,20 mg/l

Potencjalny wyrok jaki może otrzymać kierujący przy tym stężeniu:

1. grzywna 3000 zł;

2. zakaz prowadzenia pojazdów na okres 1 roku i 4 miesięcy;

3. zaliczenie okresu zatrzymania prawa jazdy na poczet zakazu.

Wyrok jaki można otrzymać z pomocą adwokata przy tym stężeniu:

 • grzywna 2500 zł;
 • zakaz prowadzenia pojazdów na okres 7 miesięcy;
 • zaliczenie okresu zatrzymania prawa jazdy na poczet zakazu.

Przestępstwo 0,32 mg/l

Potencjalny wyrok jaki może otrzymać kierujący przy tym stężeniu:

1. kara grzywny w kwocie 3000 zł;

2. świadczenie na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie 5000 zł

3. zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 lat;

4. zaliczenie okresu zatrzymania prawa jazdy na poczet zakazu;

5. koszty sądowe (np. w kwocie 270 zł).

Wyrok jaki można otrzymać z pomocą adwokata przy tym stężeniu (w wyroku kara jest złagodzona poprzez tzw. warunkowe umorzenie postępowania; osoba, która otrzyma wyrok tego typu jest w świetle prawa dalej uważana jest za niekaraną) – w tym trybie zamiast trzech kar, są jedynie dwie:

 • świadczenie na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie 5000 zł;
 • zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 1 roku;
 • okres próby (nie jest to kara);
 • koszty sądowe (np. w kwocie 130 zł).

Przestępstwo 0,50 mg/l

Potencjalny wyrok jaki może otrzymać kierujący przy takim stężeniu:

1. kara ograniczenia wolności w wymiarze 1,5 roku poprzez wykonywanie prac społecznych po 30 godzin każdym w miesiącu;

2. świadczenie na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie 6000 zł;

3. zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 4 lat;

4. zaliczenie okresu zatrzymania prawa jazdy na poczet zakazu;

5. koszty sądowe (np. w kwocie 270 zł).

Wyrok jaki można otrzymać z pomocą adwokata przy tym stężeniu:

 • świadczenie na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie 5000 zł;
 • zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 1 roku;
 • okres próby (nie jest to kara);
 • koszty sądowe (np. w kwocie 130 zł).

Wykroczenie za jazdę pod wpływem alkoholu – jak złagodzić karę?

Nie zawsze prowadzenie pojazdu mechanicznego po alkoholu stanowi przestępstwo. Art. 87 kodeksu kodeksu wykroczeń (w skrócie – k.w.), reguluje przypadek prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu.

Stan po użyciu alkoholu nie jest stanem nietrzeźwości, gdyż ilość alkoholu w wydychanym powietrzu jest mniejsza.

W przypadku wykroczenia z art. 87 kw, trzeba liczyć się z karą grzywny oraz zakazem prowadzenia pojazdów. Jak zostało to wskazane wyżej w sytuacji popełnienia wykroczenia zakaz prowadzenia pojazdów jest orzekany w wymiarze od 6 miesięcy do 3 lat.

Rozpiętość orzekanego zakazu jest więc znaczna. W związku z tym, warto w sprawach wykroczenia podejmować obronę w celu uzyskania jak najkrótszego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Dodatkowo, w przypadku stężeń zbliżonych do wartości 0,10 mg/dm3 może nastąpić umorzenie postępowania albo uniewinnienie, co skutkuje całkowitym brakiem zakazu prowadzenia pojazdów.

W praktyce można spotkać się z sytuacjami granicznymi. Osoba, która miała stężenie na poziomie 0,10 mg/l do 0,12 mg/l może starać się nawet o uniewinnienie od zarzucanego czynu z uwagi na błąd pomiaru i niepewność pomiaru, które najczęściej wynoszą ok. 0, 03 mg/l i muszą pomniejszyć najwyższy wynik, powodując, że finalne stężenie będzie wynosiło ok. 0,09 mg/l (w prawie polskim karalność rozpoczyna się od 0,10 mg/l).

Inny przykład stężenia granicznego to wartości na poziomie 0,26 mg/l do 0,28 mg/l,  gdzie stosujemy zasadę podobną jak wyżej –  błąd pomiaru i niepewność pomiaru, które  wynoszą ok. 0,03 mg/l powodują, że możliwe jest zmniejszenie najwyższego pomiaru (np. z 0,28 mg/l do 0,25 mg/l) oraz zmiana kwalifikacji prawej czynu z przestępstwa na wykroczenie.

Doprowadzenie do takiej sytuacji wymaga jednak wiedzy i doświadczenia adwokata, który może złożyć odpowiednie wnioski dowodowe oraz wzmocnić argumentację poprzez dokumenty z innych spraw, gdzie dochodziło do skutecznego podważenia stężenia alkoholu.

Przestępstwo za jazdę pod wpływem alkoholu – co można zrobić?

W przypadku zatrzymania kierowcy pod wpływem alkoholu możliwe są różne scenariusze. Te najczęściej występujące w praktyce to badanie alkomatem podręcznym (np. Alcosensor IV, Alcoquant), a następnie przewiezienie na komisariat w celu przeprowadzenia badań alkomatem stacjonarnym typu Alcomat 2.0.

Po badaniach kierowca najczęściej jest zwalniany, a wskazana przez niego osoba może odebrać samochód (niekiedy odbiór auta odbywa się kolejnego dnia). Rzadziej występującą sytuacją jest zatrzymanie kierowcy do wytrzeźwienia i odebranie od niego wyjaśnień – choć w praktyce spotykamy się i z takimi sytuacjami.

Rozprawa sądowa odbywa się najwcześniej po kilku miesiącach od zatrzymania, a tryb przyspieszony stosowany jest sporadycznie – wówczas rozprawa sądowa odbywa się w krótkim czasie po zatrzymaniu.  Pomoc adwokata jest szczególnie ważna w czasie składania wyjaśnień oraz także po ich złożeniu – to wówczas adwokat może podjąć działania zmierzające do złagodzenia kary.

W sytuacji, gdy zatrzymany zgodził się na karę zaproponowaną przez prokuratora, istnieje możliwość odwołania zgody i wnioskowania o zmniejszenie kar.

Dlatego wysokie stężenia alkoholu może mieć wpływ na karę oraz okres zakazu prowadzenia pojazdów. Jednakże nawet w przypadku bardzo wysokich stężeń, takich jak np. 2 czy 3 promile alkoholu, warto jest podjąć obronę, chociażby w celu złagodzenia kary lub uzyskania minimalnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Do naszej kancelarii coraz częściej zgłaszają się klienci którym prokuratura zaproponowała zakaz w wymiarze 5 czy 6 lat oraz wysokie kary pieniężne. Rolą adwokata jest zmniejszenie tych kar, co w wielu przypadkach udaje się uzyskać.

Zakaz prowadzenia pojazdów po jeździe po alkoholu – jak go skrócić?

Zakaz prowadzenie pojazdów to dla większości kierujących najbardziej dotkliwa kara. W kodeksie karnym zakaz funkcjonuje pod pojęciem środka karnego. Zakaz co do zasady obejmuje wszystkie pojazdy mechaniczne w ruchu lądowym.

Jest to szczególnie ważne, gdyż wielu klientów uważa, że po otrzymaniu zakazu będzie można poruszać się samochodem z niewielką pojemnością lub motorowerem.

Czy zatem można jeździć? Niestety decydująca jest fraza , iż zakaz dotyczy pojazdów mechanicznych – a więc takich które mają silnik, niezależnie od jego pojemności. To właśnie wszelkie pojazdy mechaniczne objęte są zakazem prowadzenia pojazdów (wyjątek stanowi wyłączenie kategorii spod zakazu o czym będzie mowa później).

W prawie polskim zakaz wymierzany jest przez sąd, a wcześniejsze propozycje, które zatrzymany otrzymuje w rozmowie z policjantem lub prokuratorem są jedynie prognozą co do kary, która przez sąd może zostać złagodzona.

Przejście przez postępowanie wymaga jednak znajomości przepisów, doświadczenia w prowadzeniu podobnych spraw i przemyślanej taktyki. W tych aspektach pomoże obrońca. W wielu sytuacjach możliwe jest zmniejszenie zakazu.

Zakazem, który najczęściej udaje się nam zmniejszać są 3 lata zakazu, choć wielokrotnie obniżaliśmy kary zakazu w propozycjach prokuratora czy w wyroku nakazowym wynosiły 4, 5 czy 6 lat.

Szczególną sytuacją jest dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów – jeśli taki środek karny został wymierzony to pozostaje możliwość odzyskania prawa jazdy i zamontowania blokady alkoholowej po upływie 10 lat wykonywania zakazu.

Oczywiście procedura odzyskania prawa jazdy wiąże się z wcześniejszą koniecznością uzyskania zgody sądu – najczęściej przeprowadzona jest także rozprawa. Pomoc adwokata dotyczy w takiej sytuacji sporządzenia wniosku i przygotowania argumentacji, ewentualnych kolejnych pism procesowych oraz reprezentacji na rozprawie.

Blokada alkoholowa w samochodzie – sposób na cofnięcie zakaz prowadzenia pojazdów?

Blokada alkoholowa jest sposobem na praktyczne skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów o połowę. Jest to specjalne urządzenie, które bada stan trzeźwości kierowcy oraz nie pozwala na uruchomienie pojazdu gdy stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu przekracza dozwolony poziom.

Blokada alkoholowa w samochodzie jest montowana po wcześniejszym uzyskaniu zgody sądu na prowadzenie pojazdów mechanicznych wyposażonych w tego rodzaju urządzenie.

Zgodnie z art. 182a kkw (kodeksu karnego wykonawczego), stosowny wniosek o blokadę alkoholową w samochodzie może zostać złożony po upływie połowy okresu orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów.

Tak więc w przypadku 3-letniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, wniosek o blokadę alkoholową można złożyć już po 1,5 roku obowiązywania zakazu. Blokada alkoholowa stanowi zatem istotne skrócenie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów.

Wielu kierowców w ogólne nie zdaje sobie sprawy z istnienia takiego rozwiązania. Blokada alkoholowa jest również szansą dla osób w stosunku do których orzeczono dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Takie osoby mogą starać się o uzyskanie zgody na blokadę alkoholową po upływie co najmniej 10 lat obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów.

Adwokaci naszej kancelarii pomagają w przygotowaniu stosownego wniosku o blokadę alkoholową oraz przeprowadzeniu całej procedury sądowej reprezentując klienta przed sądem, przygotowując go do przesłuchania oraz sporządzając wszelką dokumentację wymaganą do uzyskania zgody sądu na założenie blokady alkoholowej.

Praktyka pokazuje, że po uzyskaniu pozytywnej decyzji sądu najwięcej kierujących decyduje się  na wynajem urządzenia blokady alkoholowej, a koszty wynajmu kształtują się w graniach 70-100 zł miesięcznie.

Jak odzyskać prawo jazdy po alkoholu?

Szybkie odzyskanie prawa jazdy jest kluczowe dla osób odpowiadających za prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu. Jak odzyskać zatrzymane prawo jazdy?

W pierwszej kolejności można złożyć zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy. Takie zażalenie zostanie rozpatrzone przez sąd. Nie we wszystkich sytuacjach zażalenie przyniesie zamierzony skutek – adwokaci z naszej kancelarii ocenią czy zażalenie może spowodować zwrot prawa jazdy czy też konieczne jest podjęcie innych działań.

Najważniejsze w procedurze odzyskania prawa jazdy po alkoholu jest jednak prowadzenie aktywnej obrony w celu uzyskania jak najkrótszego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Taki zakaz będzie zawarty w wyroku kończącym postępowanie w sprawie.

W przypadku uzyskania zakazu prowadzenia pojazdów do roku (włącznie z rokiem), prawo jazdy będzie mogło zostać odzyskane bez wcześniejszego egzaminu na prawo jazdy. 

Na poczet zakazu będzie wliczony okres zatrzymania prawa jazdy, które zatrzymywane jest najczęściej w dniu kontroli policyjnej. Kluczowe jest podejmowanie działań wraz z adwokatem, najlepiej już od pierwszego przesłuchania w sprawie.

Odzyskanie prawa jazdy po alkoholu jest możliwe, gdy działania podjęte przed policją, prokuraturą czy sądem będą poparte doświadczeniem oraz zastosowaniem odpowiedniej taktyki procesowej.

Jak uzyskać warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu?

Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu stanowi jedno z najkorzystniejszych rozwiązań procesowych w przypadku spraw o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. 

Warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu następuje na okres próby w czasie którego poddany próbie musi przestrzegać porządku prawnego. Warunkowe umorzenie postępowania karnego ma istotne znaczenie dla zakazu prowadzenia pojazdów.

Sąd może bowiem w takim przypadku orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres krótszy niż 3 lata. W praktyce taki zakaz prowadzenia pojazdów może być orzeczony w wymiarze nawet 1 roku. Stanowi to istotne złagodzenie orzeczonej kary. W takiej sytuacji po upływie zakazu prowadzenia pojazdów nie będzie konieczności ponownego zdawania prawa jazdy.

W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego, sąd nie wymierza kary. Trzeba jednak zapłacić świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Kara może zostać wymierzona w przypadku podjęcia warunkowo umorzonego postępowania przez sąd. Może się tak zdarzyć w przypadku rażącego naruszania prawa w okresie próby.

Warunkowe umorzenie a niekaralność

Wielu klientów zatrzymanych za kierowanie po alkoholu poszukuje rozwiązania, które umożliwi im podtrzymanie statusu osoby niekaranej. W przypadku zarzutu z art. 178 a k.k. takim rozwiązaniem jest warunkowe umorzenie postępowania.

Wyrok warunkowo umarzający to jedyne rozstrzygnięcie (poza wyrokiem uniewinniającym), które zapewnia niekaralność. To szczególnie ważne rozwiązanie dla wielu osób wykonujących m.in. takie zawody jak: pracownicy ochrony, policjanci, nauczyciele.

Wyłączenie kategorii spod zakazu – sposób na złagodzenie kary za jazdę pod wpływem alkoholu

Oprócz warunkowego umorzenia postępowania, istotną formą złagodzenia kary jest wyłączenie określonej kategorii posiadanego prawa jazdy spod zakazu (np. prawa jazdy kat. C lub C+E albo T).

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych bezwzględnie powinien dotyczyć tego pojazdu, który sprawca prowadził, popełniając przestępstwo.

Tym samym, w przypadku kiedy nastąpiło zatrzymanie w związku z prowadzeniem samochodu osobowego w stanie nietrzeźwości, sprawca ma możliwość podjęcia starań w celu wyłączenia spod zakazu innych posiadanych kategorii prawa jazdy, które posiada (np. właśnie na samochody ciężarowe).

Może stanowić to istotne udogodnienie, zwłaszcza dla osób, które utrzymują się z zawodu kierowcy.

Jeśli szukasz pomocy prawnej w sprawie związanej z zatrzymaniem prawa jazdy skontaktuj się z nami.