Alimenty na dziecko – pozew o alimenty

Pieniądze na alimenty na dziecko

Alimenty to regularne, obowiązkowe świadczenia na rzecz osób fizycznych, wobec których zobowiązane są inne osoby fizyczne, a taki obowiązek może wynikać m.in. z małżeństwa, powinowactwa lub pokrewieństwa. Alimenty na dziecko są takim świadczeniem, zatem jak prawidłowo napisać pozew o alimenty, gdzie go złożyć?

Alimenty wypłaca z reguły rodzic z którym dziecko nie mieszka. Co ważne, często panuje błędne przekonanie, iż płaci się to świadczenie do 18 roku  życia. Zgodnie z prawem rodzinnym, alimenty należy płacić do momentu, gdy dziecko nie potrafi się samodzielnie utrzymać.

Pozew o alimenty

Jak napisać pozew o alimenty? Nie jest łatwo przygotować wzór wniosku o alimenty, ponieważ każdy z pozwów jest inny. Wniosek o alimenty powinien zaczynać się od przedstawienia sytuacji rodzinnej obu stron, a przede wszystkim zawierać takie informacje, jak:

 • data urodzenia dziecka,
 • data od kiedy pozwany nie płaci na utrzymanie dziecka.

Dowodem powinien być odpis aktu urodzenia dziecka. W przypadku, gdy dziecko jest ze związku pozamałżeńskiego należy złożyć odpis zupełny, jeśli z małżeńskiego, wystarczy skrócony.

Wzór pozwu o alimenty ponadto powinien zawierać między innymi takie dane, jak.:

 • adres sądu, do którego kierowany jest wniosek,
 • datę i miejscowość,
 • dane osoby składającej wniosek,
 • informacje o rodzicu, który nie płaci alimentów,
 • kwotę alimentów, o którą się wnioskuje,
 • wyjaśnienie, dlaczego się występuje o alimenty,
 • termin, do kiedy pieniądze mają być wypłacane – np. piątego dnia każdego miesiąca,
 • informacje o dowodach i załącznikach,
 • własnoręczny podpis.

Pozew o alimenty na dziecko najlepiej złożyć do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania uprawnionego do alimentów.

Uzasadnienie pozwu o alimenty powinno zawierać dokładne potrzeby dziecka. Przykładowo jeśli uczęszcza ono na jakieś kursy (np. językowe), szczegółowo należy przedstawić ich koszty.

Ponadto wzór o alimenty powinien zawierać także sytuację majątkową rodzica, który utrzymuje i wychowuje dziecko. Należy podać wysokość miesięcznych dochodów, razem z właściwym zaświadczeniem.

Alimenty na dziecko

Często pojawia się pytanie – czy należą się alimenty po 18 roku życia? Należy wiedzieć, iż uzyskanie przez dziecko pełnoletności nie musi wiązać się z zakończeniem wypłacania na niego świadczenia. Opłaty należy uiszczać do momentu, gdy dziecko nie będzie w stanie utrzymywać się samodzielnie. Nawet jego wyprowadzka z domu może nie wpływać na obowiązek płacenia alimentów. Może dojść zatem do sytuacji, że będą zasądzone przez Sąd alimenty na dorosłe dziecko.

Alimenty na dziecko pełnoletnie mogą zostać zniesione, gdy dziecko nie dokłada wszelkich starań, by się samodzielnie utrzymać. Co to oznacza w praktyce? Przykładowo, dziecko może studiować i próbować podnosić swoje kwalifikacje, ale podczas studiowania zaniedbuje obowiązki z nim związanie, nie zdaje egzaminów w terminach, nie uczęszcza na wskazane zajęcia, czy z własnej winy powtarza lata studiów.

Alimenty na dziecko – ile wynoszą?

Ile wynoszą alimenty? Czy istnieją przyjęte kwoty? Nie ma jednej kwoty, a jak wiadomo jest ona zależna od wielu czynników, jak np. zarobki obojga rodziców czy udokumentowane potrzeby dziecka.

Jak wcześniej wspomniano na wysokość alimentów wpływają udokumentowane potrzeby dziecka, których może być wiele. Tutaj zaliczyć można m.in.:

 • ubrania i buty,
 • opłaty związane z jedzeniem,
 • opłaty mieszkaniowe,
 • koszty przejazdów,
 • opłaty na środku czystości,
 • koszty jednorazowe – wycieczki szkolne, wyjazdy na kolonie, zakup sprzętu typu komputer,
 • leczenie,
 • koszty związane z kulturą i nauką – np. na książki, na kino, na teatr, czy operę.

Co ważne, do pozwu należy dołączyć odpowiednie dowody w postaci dokumentów. Warto również wskazać odpowiednich świadków.

Jak założyć sprawę o alimenty?

Gdzie złożyć wniosek o alimenty? Jak już wcześniej wspomniano, należy to zrobić w sądzie rejonowym, w miejscu, w którym zamieszkuje uprawniony do alimentów.

W sytuacji, gdy pozwany nie mieszka w kraju, pozew należy złożyć zgodnie z miejscem zamieszkania powoda. Należy pamiętać, iż powód ma prawo dochodzić alimentów przed sądem w Polsce, również w momencie, gdy pozwany nie mieszka w kraju.

Zawsze należy pamiętać, by do wypełnionego pozwu o alimenty dołączyć wszelkie dowody, zaświadczenia o zarobkach, listę świadków, jak również faktury. W ten sposób zdecydowanie łatwiej jest określić wysokość kosztów utrzymania dziecka. Każdy pozew na samym końcu musi zawierać także własnoręczny podpis rodzica, bądź pełnoletniego dziecka.