TK zbada regulację zakazu prowadzenia pojazdów

Przed Trybunałem Konstytucyjnym rozstrzygnięta zostanie możliwość orzekania przez Sądy dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów. Stanie się to na skutek pytania prawnego, które zostało wystosowane w dniu 18 stycznia 2017 r. przez Sąd Rejonowy w Chojnicach II Wydział Karny. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą P 3/17. Wątpliwość została powzięta przez Sędziego Radosława Wyrwasa, który zadał Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie dotyczące zgodności art. 42 § 3 kodeksu karnego z art. 10 w związku z art. 175 ust. 1 Konstytucji, art. 45 ust. 1 Konstytucji oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji w zakresie w jakim obliguje Sąd do orzeczenia zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie popełnienia przestępstwa z art. 178a § 4 kodeksu karnego w związku z art. 178a § 1 kodeksu karnego.

Kancelaria prawna z Łodzi wskazuje podstawę prawną zakazu i jej sprzeczność z Konstytucją

Jako adwokat, chcę nakreślić sytuację prawną: zgodnie za art. 178a § 4 kodeksu karnego osobom, które dopuściły się prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, będąc uprzednio prawomocnie skazanymi za takie samo przestępstwo, grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Oprócz tego Sąd orzekający w tego rodzaju sprawie jest zobligowany na podstawie art. 42 § 3 kodeksu karnego do orzeczenia dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami. Jest to wyjątkowo dotkliwy środek karny. Pytanie prawne skierowane do Trybunału Konstytucyjnego dotyczy wątpliwości odnoszącej się do konstytucyjności takiego rozwiązania w kontekście tego, że w przedstawionym przypadku wymiar sprawiedliwości wykonuje de facto ustawodawca, który nie może odnieść się indywidualnie do konkretnej osoby oskarżonej o popełnienie przestępstwa. Sąd nie ma bowiem w tym zakresie możliwości wymierzenia kary według swojego uznania, co odnosi się również do środków karnych. Dodatkowo takiego rodzaju rozwiązanie może naruszać wolność człowieka w postaci możliwości swobodnego przemieszczania się. W dobie powszechnej dostępności pojazdów mechanicznych, to one służą w najpełniejszy sposób do realizacji swobody przemieszczania się.

Należy odnotować, że stanowisko w tej sprawie zajęli również Marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand, którzy wskazali na zgodność z Konstytucją art. 42 § 3 kodeksu karnego.

Trybunał Konstytucyjny nie wyznaczył jeszcze terminu rozstrzygnięcia pytania prawnego zadanego przez Sąd Rejonowy w Chojnicach. Stanowisko Trybunału Konstytucyjnego jest z całą pewnością wyczekiwane przez osoby, które dopuściły się powtórnego przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości i wobec których orzeczono dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

adwokat Piotr Kozłowski