Rozwód bez orzekania o winie – szybki rozwód za porozumieniem stron

Szybki rozwód za porozumieniem stron

Rozwód bez orzekania o winie z reguły przebiega szybciej od rozwodu z orzekaniem o winie. Aby zakończyć taki związek małżeński, najczęściej wystarczy jedna albo dwie rozprawy. Jak napisać pozew rozwodowy bez orzekania o winie? Ile kosztuje szybki rozwód? Czy sprawa rozwodowa bez orzekania o winie jest korzystna?

Orzeczenie rozwodu może nastąpić jedynie wyrokiem sądu, który zapada przy ustaleniu, iż ma miejsce zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

Zupełny rozkład oznacza, iż nie ma już więzi łączących małżonków, zarówno fizycznych, emocjonalnych, jak i gospodarczych, z kolei „trwały rozkład” to taki, który nie daje jakichkolwiek szans na powrót małżonków do siebie.

Rozwód bez orzekania o winie      

Jak wygląda sprawa rozwodowa bez orzekania o winie? Decydując się na rozwód za porozumieniem stron należy złożyć w trakcie rozprawy zgodny wniosek przez oboje małżonków.

Na jego podstawie sąd nie orzeka o winie. W praktyce oznacza to, iż żadne z małżonków nie jest winne za rozpad małżeństwa.

Warto jednak pamiętać iż początkowe zdecydowanie się na rozwód za porozumieniem stron bez orzekania o winie ma charakter odwracalny.

W sytuacji, gdy w trakcie rozprawy rozwodowej jeden z małżonków zmieni zdanie, ma prawo do modyfikacji swojego wniosku.                              

Pozew o rozwód bez orzekania o winie   

Pisząc pozew rozwodowy bez orzekania o winie należy pamiętać o zawarciu w nim wielu kwestii.

Przede wszystkim trzeba pamiętać o takich elementach, jak:

 • wskazanie powoda oraz pozwanego (strony pozwu) – imiona, nazwiska, adresy oraz numery pesel,
 • określenie sądu, do którego pozew zostanie skierowany,
 • odpowiednie sformułowanie wniosków pozwu, a mianowicie określenie m. in. czy jest to pozew z orzekaniem o winie czy też bez orzekania.

Rozwód bez orzekania o winie a alimenty          

Rozwód bez orzekania o winie a alimenty to kwestia, która interesuje wiele osób decydujących się na tę formę rozwodu. Poniżej przybliżymy kwestię alimentów na byłego małżonka.

Jak podaje art. 60 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. 

Co to oznacza w praktyce? W sytuacji „słabszego” obowiązku alimentacyjnego, przede wszystkim należy znajdować się w niedostatku, który jest rozumiany przez Sąd Najwyższy jako stan, w czasie którego osoba nie ma żadnych własnych środków, jak również możliwości zaspokojenia swoich usprawiedliwionych potrzeb.

Usprawiedliwione potrzeby to dolna granica obowiązku alimentacyjnego, z kolei górna granica to możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

Warto w tym miejscu odnotować, że art. 60 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego określa „silniejszy” obowiązek alimentacyjny.

Alimenty na tej podstawie mogą być dochodzone jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Tym samym orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie zamyka drogę do takiego rodzaju alimentów. Warto o tym pamiętać decydując się na rozwód za porozumieniem stron.

Takiego rodzaju alimenty mogą przysługiwać w przypadku istotnego pogorszenia sytuacji materialnej małżonka niewinnego. W związku z tym małżonek niewinny nie musi pozostawać w niedostatku w celu ubiegania się o takiego rodzaju alimenty.

Co ważne, sąd nie zwraca uwagi wyłącznie na wysokość osiąganych dochodów przez byłego małżonka, ale bada również jakie hipotetycznie mógłby osiągać dochody, gdyby w sposób realny wykorzystywał swój potencjał zarobkowy.

Sąd zwraca także uwagę na stan majątkowy osoby zobowiązanej do alimentacji czyli np. nieruchomości i ruchomości będące własnością zobowiązanego.

Rozwód bez orzekania o winie a dzieci    

Pozew o rozwód bez orzekania o winie z dziećmi – Jeżeli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, to Sąd zawsze rozstrzyga o władzy rodzicielskiej, ustaleniu miejsca zamieszkania, kontaktach oraz alimentach na dzieci. Te kwestie są niezależne od rozstrzygnięcia o winie małżonków.

Decyzje w zakresie małoletnich dzieci, sąd rozwodowy podejmuje na skutek rozważenia wszelkich okoliczności sprawy.

W wielu przypadkach przed podjęciem ostatecznej decyzji przez sąd, dochodzi do zasięgnięcia opinii psychologa albo opiniodawczego zespołu specjalistów sądowych.

Może się to wiązać z wydaniem stosownych opinii psychologicznych, oceną predyspozycji rodzicielskich małżonków oraz zbadaniem więzi małoletnich dzieci z rodzicami.

Kwestie dotyczące władzy rodzicielskiej oraz kontaktów bywają niezwykle złożone. Sąd rozwodowy kieruje się w tym względzie przede wszystkim dobrem dziecka. Opieka nad dzieckiem jest powierzana rodzicowi dającemu lepszą gwarancję odpowiedniego wykonywania spoczywających na nim obowiązków.

Zdarzają się jednak sytuacje zastosowania opieki naprzemiennej. Oznacza to, że małoletnie dziecko przebywa u każdego z rodziców na zmianę w odpowiednich odstępach czasowych.

W takim przypadku można nie rozstrzygać o alimentach, natomiast każdy z rodziców jest zobowiązany do równego przyczyniania się do zaspokajania potrzeb dziecka. Opieka naprzemienna jest praktykowana w sytuacjach wypracowanego porozumienia rodziców w zakresie wychowania dziecka.

Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku wspólnego może odbyć się w ramach sprawy rozwodowej. Najczęściej jednak sprawa o podział majątku wspólnego ma charakter następczy względem sprawy rozwodowej.  

Sąd rozwodowy może orzec o podziale majątku wspólnego jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Można założyć zatem, że podział majątku wspólnego jest możliwy w sprawie rozwodowej, jeżeli strony wypracują zgodne porozumienie co do założeń podziału.

Czym jest majątek wspólny małżonków? W przypadku braku umowy majątkowej małżeńskiej (intercyzy), z momentem zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje stan małżeńskiej wspólności majątkowej.

W momencie zakończenia sprawy rozwodowej wspomniana wspólność majątkowo kończy się, natomiast majątek, który małżonkowie zgromadzili w czasie małżeństwa powinien zostać podzielony. Co do zasady udziały w majątku wspólnym są równe, ale zdarzają się odstępstwa od tej sytuacji.

W przypadku podziału majątku po rozwodzie możliwe są dwa sposoby:

 • ugoda,
 • sprawa sądowa.

Decydując się na podział majątku warto skorzystać z pomocy prawnika, któremu zależy na spełnieniu oczekiwań klientów w kwestii podziału majątku wspólnego.

Rozwód bez orzekania o winie – ile trwa?

Ile trwa rozwód za porozumieniem stron? Ciężko określić jednoznacznie czas trwania takiego rozwodu, ponieważ zależny jest on np. od ilości spraw rozwodowych odbywających się w danym sądzie.

Ile zatem trwa rozwód bez orzekania o winie? Zwykle udaje się zakończyć związek małżeński już na pierwszej, bądź drugiej rozprawie. Istotna jest w tym względzie również sytuacja małoletnich dzieci.

Zdecydowanie dłuższe procesy są w przypadku rozpadu małżeństwa z orzeczeniem o winie, ponieważ mogą trwać nawet kilka lat.

Ile kosztuje rozwód bez orzekania o winie?        

Jakie koszty niesie za sobą rozwód bez orzekania o winie? Uzależnione są one od kilku czynników, jak:

 • stopień złożoności sprawy,
 • posiadanie małoletnich dzieci,
 • sytuacja majątkowej stron oraz stanowisko względem alimentów.

Podstawowym kosztem jest niezależnym stanowiska stron jest opłata sądowa za pozew o rozwód w kwocie 600 zł.

Przykładowo w sytuacji, gdy małżonkowie w czasie procesu będą chcieli dokonać zgodnego podziału majątku wspólnego to muszą uiścić dodatkową opłatę – 300 zł.

Rozwód bez orzekania o winie – konsekwencje 

Czy warto brać rozwód bez orzekania o winie? Decydując się na taką formę rozwodu należy uwzględnić plusy i minusy. Przede wszystkim warto wiedzieć o tym, że:

 • małżonkowie mogą ubiegać się o alimenty od drugiej strony tylko, gdy są w tzw. niedostatku (inaczej sprawa wygląda przy rozwodzie z orzekaniem i winie),
 • taki typ rozwodu jest zdecydowanie szybszy, ponieważ ten z orzeczeniem o winie może ciągnąć się nawet latami,
 • zwykle rozwód bez orzekania o winie jest mniej stresujący, nie wymaga wielu świadków i dołączania nadmiernej ilości dokumentacji.

Decydując się na zakończenie związku małżeńskiego, warto skorzystać z pomocy profesjonalistów i zgłosić się do kancelarii prawnej, która skutecznie pomoże przejść przez sprawy rodzinne, zapewniając przy tym:

 • lojalność,
 • dyskrecję,
 • profesjonalizm.

Co ważne, sprawa rozwodowa z pomocą specjalisty gwarantuje poczucie bezpieczeństwa i redukuje stres.