Rozwód a obowiązek alimentacyjny

Rozwód niesie ze sobą często nie tylko wiele negatywnych przeżyć psychicznych, ale często również pogorszenie sytuacji majątkowej. Pokrzywdzony jest zwłaszcza małżonek, który swoim zachowaniem nie przyczynił się do rozpadu małżeństwa, a nagle staje przed koniecznością rozpoczęcia nowego życia, samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego, a często i samotnej opieki nad dziećmi.

Dochody, które uzyskujesz, mogą być niewystarczające na rozpoczęcie wszystkiego od nowa. Wyjściem z tej trudnej sytuacji może być wystąpienie z powództwem o alimenty od byłego małżonka. Zespół naszej kancelarii prawnej z siedzibą w Łodzi pomoże Ci w uzyskaniu odpowiednich alimentów od byłego małżonka. Nie tylko sformułujemy pozew, ale również będziemy reprezentować Cię przed sądem w toku całego postępowania.

ROZWÓD – DWA RODZAJE OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO BYŁEGO MAŁŻONKA

Co istotne, kodeks rodzinny i opiekuńczy wyróżnia dwa rodzaje obowiązku alimentacyjnego byłego małżonka. Rozróżnienie oparte jest na tym, czy w wyniku postępowania rozwodowego sąd orzekł, że tylko jeden z małżonków ponosi wyłączną winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Zatem, jeżeli zdecydowałeś się na rozwód bez orzekania o winie lub sąd orzekł, że oboje małżonkowie są winni rozkładowi pożycia, mamy do czynienia ze „słabszym” obowiązkiem alimentacyjnym, którego przesłanki są zaostrzone i który jest ograniczony w czasie. Natomiast, jeżeli Twój były małżonek został uznany za wyłącznie winnego rozkładowi pożycia małżeńskiego, można mówić o „silniejszym” obowiązku alimentacyjnym. W tym wypadku podstawy orzeczenia alimentów ulegają złagodzeniu, a także obowiązek alimentacyjny jest nieograniczony w czasie. Warto zatem, abyś zgłosił się do naszej kancelarii prawnej już na etapie postępowania rozwodowego. Adwokat pomoże uzyskać Ci korzystny wyrok, który będzie pomocny w późniejszym dochodzeniu alimentów od byłego małżonka.

OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY GDY ŻADEN Z MAŁŻONKÓW NIE JEST WYŁĄCZNIE WINNY ROZKŁADOWI POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

Art. 60 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. A zatem w przypadku „słabszego” obowiązku alimentacyjnego, przede wszystkim musisz znajdować się w niedostatku, który jest definiowany w orzecznictwie Sądu Najwyższego jako stan, w którym osoba nie posiada żadnych własnych środków (zarobków lub dochodów) ani możliwości zaspokojenia swoich usprawiedliwionych potrzeb, co jest uzasadnione w konkretnej, rozpatrywanej indywidualnie sytuacji życiowej, społecznej, zdrowotnej i wiekowej. Twoje usprawiedliwione potrzeby są dolną granicą obowiązku alimentacyjnego, zaś górną granicą – możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. W postępowaniu o zasądzeniu na Twoją rzecz alimentów sąd będzie więc ważył z jednej strony zakres Twoich usprawiedliwionych a niezaspokojonych potrzeb, a z drugiej to jakie dochody jest w stanie realnie mieć Twój były małżonek, w odniesieniu do jego wieku, stanu zdrowia, wykształcenia lub innych umiejętności. Co istotne – sąd nie będzie więc patrzył na to, jakie dochody osiąga Twój były małżonek, lecz jakie hipotetycznie mógłby osiągać, gdyby w pełni wykorzystał swój potencjał. „Słabszy” obowiązek alimentacyjny wygasa, jeżeli małżonek uprawniony do otrzymywania świadczenia alimentacyjnego zawrze nowy związek małżeński. Wygasa również z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni (art. 60 § 3 zdanie drugie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY MAŁŻONKA WYŁĄCZNIE WINNEGO ROZKŁADU POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

Jeżeli uzyskasz rozwód z wyłącznej winy małżonka, uzyskanie alimentów od byłego małżonka będzie znacznie łatwiejsze. Przede wszystkim przepis art. 60 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zamiast przesłanki niedostatku wprowadza przesłankę istotnego pogorszenia się sytuacji materialnej małżonka niewinnego wskutek orzeczenia rozwodu. Sąd będzie więc porównywał hipotetyczną sytuację majątkową, w której byś pozostawał będąc nadal w związku małżeńskim, a Twoje aktualne położenie materialne. Nie jest wymagane, aby Twoja sytuacja pogorszyła się na tyle, że nie będziesz w stanie zapewnić sobie środków utrzymania. Sąd może więc orzec na Twoje żądanie, że małżonek wyłącznie winny obowiązany będzie przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania Twoich usprawiedliwionych potrzeb. „Silniejszy” obowiązek alimentacyjny wygaśnie jedynie w wypadku zawarcia przez Ciebie nowego związku małżeńskiego.

CO ROBIĆ JEŻELI CHCESZ UZYSKAĆ ALIMENTY OD BYŁEGO MAŁŻONKA?

Jeżeli zgłosisz się do naszej kancelarii prawnej w Łodzi, nasz zespół adwokatów pomoże Ci ocenić szanse jakie masz na uzyskanie alimentów od byłego małżonka.

  1. Zbieraj wszelkie rachunki i faktury na okoliczność ponoszonych przez Ciebie miesięcznie kosztów utrzymania,
  2. Jeżeli posiadasz schorzenia, które wymagają od Ciebie stałego leczenia lub jesteś niepełnosprawny, zadbaj o to, aby posiadać aktualną dokumentację medyczną lub orzeczenia komisji lekarskich,
  3. Zwróć się do adwokata w celu sformułowania pozwu oraz dobrania odpowiedniej argumentacji prawnej na poparcie Twojego roszczenia.

W PRZYPADKU PYTAŃ NAPISZ DO NAS LUB ZADZWOŃ – DANE ADRESOWE I TELEFONICZNE ZNAJDZIESZ W ZAKŁADCE KONTAKT.

adwokat Bernard Długosz