Pozew o rozwód – wzór, jak napisać, gdzie złożyć?

Pozew o rozwód

Wiele osób stawia sobie pytanie – jak napisać pozew rozwodowy? Przede wszystkim warto wiedzieć, że każdy z małżonków może wnieść pozew o rozwód, a kluczowym warunkiem jest trwały oraz zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Czym się różni rozwód bez orzekania o winie od rozwodu z orzekaniem o winie? Jakiej wysokości opłatę należy uiścić i jak ubiegać się o alimenty? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się poniżej.

Czym jest pozew rozwodowy? To pismo procesowe wnoszone przez jednego z małżonków, które inicjuje postępowanie rozwodowe.

Pozew musi zostać sporządzony przez powoda, a jest nim ten z małżonków, który pragnie zakończyć związek małżeński. Czy napisanie takiego pisma jest trudne? Jak napisać pozew o rozwód?

Pozew o rozwód     

Pozew rozwodowy, co najważniejsze, musi być w formie pisemnej. Jak napisać pozew rozwodowy? Powinien on zawierać takie elementy, jak:

  • wskazanie kto jest powodem, a kto pozwanym, czyli stron postępowania (z imionami, nazwiskami oraz numerami PESEL),
  • informacje, do którego sądu kierowany jest pozew,
  • tytuł pisma, czyli wskazanie, czy jest to pozew bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie.

Ponadto pozew rozwodowy powinien zawierać uzasadnienie żądania, a więc argumenty przemawiające za orzeczeniem rozwodu. Należy jasno wskazać przyczyny rozpadu związku małżeńskiego, a także udowodnić je poprzez dołączenie wszelkich dokumentów, powołanie świadków, itp.

Dodatkowo, jeśli w małżeństwie są niepełnoletnie dzieci, warto wskazać wysokość alimentów. Poza wskazaniem, kto jest winny rozpadowi związku, osoba składająca pozew może również poprosić o nieprzeprowadzanie postępowania mediacyjnego, bądź nieorzekanie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania.

Co ważne, pozew o rozwód powinien posiadać podpis powoda, bądź adwokata, przez którego jest reprezentowany.

Ile kosztuje opłata sądowa od pozwu rozwodowego? Wysokość opłaty sądowej od pozwu rozwodowego w 2021 r. jest stała i wynosi 600 zł.

Wpłatę można uiścić w kasie sądu lub przelewem na rachunek bankowy. W czasie składania pozwu można ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych całkowicie lub częściowo. 

Wzór pozwu o rozwód

Jak wygląda wzór pozwu rozwodowego? Po prawej stronie na górze należy wpisać bieżącą datę oraz miejscowość.

Poniżej trzeba wskazać sąd, do którego się składa pozew wraz z jego adresem. Kolejno należy wpisać dokładne dane powoda oraz pozwanego.

Następny krok to napisanie o co się wnosi i dlaczego, a także wskazanie informacji o opiece nad nieletnim dzieckiem, wnioskowanie o alimenty (w przypadku, gdy posiada się nieletnie dziecko) oraz powołanie stosownych dowodów. Następnie należy umieścić obszerne uzasadnienie.

Wzór pozwu o rozwód  poniżej powinien zawierać własnoręczny podpis, a także wymienione załączniki. Najczęściej załącznikami są:

  • odpis aktu małżeństwa,
  • odpis aktu urodzenia,
  • zaświadczenie o zarobkach powoda/powódki,
  • odpis pozwu,
  • dowód uiszczenia opłaty od pozwu.       

Rozwód bez orzekania o winie      

Należy pamiętać, iż rozwód za porozumieniem stron wiąże się z pewnymi konsekwencjami. Przede wszystkim należy być świadomym, iż w przypadku takiego rozwodu, ograniczona jest możliwość dochodzenia od byłego małżonka alimentów na siebie.

Pozew rozwodowy bez orzekania o winie może wiązać się z alimentami tylko w jednym przypadku – mianowicie tylko i wyłącznie, gdy któryś z małżonków jest w niedostatku. Co to oznacza w praktyce? Niedostatek to zła sytuacja finansowa, która wywołana jest takimi czynnikami, jak np.:

  • choroba,
  • zwolnienie z pracy.

Należy udowodnić przed sądem, iż nie posiada się wystarczających środków np. na leczenie, żywność, czy czynsz na mieszkanie. Pozew o rozwód bez orzekania o winie powinien mieć dołączone odpowiednie dokumenty lub zeznania świadków.     

Rozwód z orzeczeniem o winie     

Z czym wiąże się pozew o rozwód z orzeczeniem o winie? Taki wniosek oznacza zwykle długotrwały proces sądowy, jednak wielu małżonków się na to decyduje ze względu na korzyści.

Głównym powodem takiego rodzaju rozwodu jest tzw. obowiązek alimentacyjny małżonka winnego. Należy pamiętać, iż trwa on co do zasady dożywotnio, chyba że małżonek uznany za niewinnego zawarł nowy związek małżeński, a ponadto alimenty przysługują bez względu na to, czy uprawniony znajduje się w niedostatku, ponieważ wystarczy wykazać, że rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego.

Należy mieć jednak na uwadze, iż zarówno w momencie, gdy występuje się do sądu o rozwód z orzekaniem o winie lub bez niej, w czasie sprawy sądowej istnieje możliwość zmiany stanowiska – aż do czas uzyskania prawomocnego wyroku.

Jak i gdzie złożyć pozew o rozwód?

Gdzie złożyć pozew rozwodowy? W momencie podjęcia decyzji o zakończeniu związku małżeńskiego należy przygotować stosowny pozew i warto pamiętać, iż składa się go do sądu okręgowego właściwego ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania.

W sytuacji, gdy z różnych czynników nie jest to możliwe, należy złożyć go w sądzie zgodnym z miejscem zamieszkania pozwanego, a gdy i tej podstawy nie ma – właściwy będzie sąd miejsca zamieszkania małżonka wnoszącego pozew.

Jak złożyć pozew rozwodowy? Oprócz samego pisma należy pamiętać o dołączeniu niezbędnych dokumentów, jak: zupełny odpis aktu małżeństwa, a w przypadku posiadania niepełnoletnich dzieci – również ich aktualne odpisy aktów urodzenia.

Dodatkowo, do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty za pozew, który jak już wspomniano wcześniej w 2021 r. wynosi 600 zł.

Czytaj też: Czy alimenty trzeba płacić bez końca?