Podział majątku po rozwodzie – majątek wspólny, mieszkanie, rozdzielność majątkowa

Mieszkanie po podziale majątku

Majątek wspólny można podzielić przed albo w trakcie rozwodu. Najczęstszą jednak sytuacją jest podział majątku po rozwodzie. Od czego zacząć procedurę? Jak złożyć wniosek o podział majątku? Ile trwa i z jakimi kosztami to się wiąże?

Podział majątku po rozwodzie      

Jak wygląda rozwód a podział majątku? Czyto skomplikowana procedura? W sytuacji, gdy para przed ślubem nie zdecydowała się na podpisanie umowy majątkowej małżeńskiej (tzw. intercyzy), to z dniem zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje stan ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej.

W momencie uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, stan wspólności majątkowej małżeńskiej pomiędzy stronami przestaje obowiązywać, a małżonkowie mają prawo, by starać się o podział majątku. W toku sprawy rozwodowej może również nastąpić podział majątku przy rozwodzie.

Podział majątku wspólnego na zasadzie ugody odbywa się w  ramach porozumienia zawartego pomiędzy małżonkami. W sądzie można podzielić majątek jeszcze podczas postępowania rozwodowego.

Podział majątku wspólnego po rozwodzie zakłada, że będzie on podzielony po równo. Wynika to z tego, że małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Niekiedy jedna ze stron czuje się  jednak niekorzystnie w takiej konfiguracji, dlatego ma prawo do wnioskowania o uwzględnienie swojego większego udziału w zbieraniu dóbr.

Sąd może rozpoznać taki wniosek pozytywnie jeżeli pojawią się ważne powody dla takiego rozwiązania.

W takim wypadku udziały małżonków zostaną zmodyfikowane w odniesieniu do stopnia przyczyniania się do powstania majątku wspólnego.

Warto pamiętać, iż sąd bierze również pod uwagę wychowywanie dzieci i dbanie o gospodarstwo domowe.

Dlatego w sytuacji, gdy kobieta zarabiała mniej pieniędzy, ale poświęcała czas na wychowanie dzieci, nie będzie oznaczało to dla niej mniejszego udziału w podziale majątku.                   

Podział majątku – orzekanie o winie        

Jak przebiega podział majątku po rozwodzie z orzekaniem o winie? Co do zasady nie jest kluczowe czy będzie to podział majątku po rozwodzie bez orzekania o winie czy też z orzekaniem, ponieważ nie wpływa to na wysokość przydzielonego majątku.

Wyjątkami są sytuacje tego typu, w których okoliczności będące podstawą orzeczenia winy jednej ze stron mają wpływ na ich majątek, np. nadużywanie alkoholu przez jedną ze stron, które wiąże się z trwonieniem dużych ilości pieniędzy ze wspólnego majątku lub brakiem przyczyniania się do powiększania stanu majątku wspólnego.

Podział mieszkania po rozwodzie 

Mieszkanie po rozwodzie może zostać podzielone na co najmniej kilka sposobów. Warto zacząć od sytuacji, w której mieszkanie nie musi podlegać podziałowi.

Ma to miejsce w przypadku, gdy nieruchomość jest wyłączną własnością jednego z małżonków, a więc np. nabyto ją przed ślubem, bądź w drodze darowizny, spadku czy zapisu.

W takich okolicznościach mieszkanie jest własnością jednego z małżonków i nie jest traktowane, jako dobro wspólne.

Do podziału majątku po rozwodzie można przystąpić po złożeniu odpowiedniego wniosku do właściwego sądu rejonowego.

Należy zawrzeć w nim informacje na temat wszystkich składników majątku wspólnego, które będą dzielone (np. działki, meble, mieszkania, itp.) oraz zaproponować sposób podziału.

Gdy chodzi o nieruchomość, niezbędne jest przedłożenie odpisu z księgi wieczystej.

Należy wiedzieć, iż majątek po rozwodzie najczęściej dzielony jest w równych udziałach, bez względu na to, która ze stron odpowiada za rozpad małżeństwa.     

Współwłaściciel może również żądać zniesienia współwłasności, podając jeden z istniejących sposobów, a mianowicie:

  • podział fizyczny rzeczy pomiędzy współwłaścicieli (z ewentualnym wyrównaniem różnicy wartości powstałych z podzielenia części poprzez dopłaty),
  • przyznanie całej rzeczy jednemu ze współwłaścicieli lub kilku na współwłasność za ich zgodą i zasądzenie od nich spłat na rzecz pozostałych współwłaścicieli,
  • tzw. podział cywilny, czyli licytacyjna sprzedaż rzeczy wspólnej.

Ile trwa podział majątku?

Ile trwa podział majątku po rozwodzie? Czas trwania może być różny, a jednym z czynników, który determinuje czas postępowania są dodatkowe roszczenia, jak i zarzuty składane przez strony.

Dodatkowo należy uwzględnić obłożenie sądów, dlatego niekiedy na rozprawę czeka się nawet kilka miesięcy. Ważna jest także wielkość majątku oraz stanowiska procesowe stron.               

Podział majątku po rozwodzie – koszty   

Jakie koszty należy ponieść w sprawie o podział majątku? Zgodnie z ustawą z dn. 28.07.2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, od wniosku pobierana jest stała opłata w wysokości tysiąca złotych.

W sytuacji, gdy wniosek zawiera zgodny projekt podziału, opłata jest równa kwocie trzystu złotych.        

Jakie są koszty adwokata przy podziale majątku po rozwodzie? Sprawa o podział wspólnego majątku często wiąże się z koniecznością skorzystania ze wsparcia kancelarii, która specjalizuje się takich sprawach.

Opłaty za adwokata są uzależnione od wielu czynników, dlatego ciężko o wskazanie konkretnej kwoty.

Szukając specjalisty przede wszystkim warto wybrać takiego, którego cechuje profesjonalizm i indywidualne podejście do sprawy.

Czytaj też: Dokumenty rozwodowe (papiery rozwodowe) – jak złożyć?