Odzyskiwanie (dochodzenie) odszkodowań

Odzyskiwanie odszkodowań w sądzie

Odszkodowania są formą rekompensaty za szkodę spowodowaną między innymi wypadkiem samochodowym, czynem zabronionym lub innym podobnym, przykrym zdarzeniem. Nie zawsze jednak wiadomo od kogo i w jakim trybie można ich dochodzić, bowiem procedura odzyskiwania odszkodowań jest wieloetapowa. Jak faktycznie wygląda dochodzenie odszkodowań?

Zgłoszenie szkody

Pierwszym etapem prowadzącym do uzyskania należnego odszkodowania jest zgłoszenie szkody. Polega ono na sformułowaniu wysokości roszczenia i jego uzasadnieniu. W zależności od rodzaju, długotrwałości i stopnia zaawansowania szkody, poszkodowany może ubiegać się o następujące świadczenia:

  • zadośćuczynienie za krzywdę, tj. szkodę niemajątkową (stres, strach i dyskomfort psychiczny wywołany poniesioną szkodą).
  • odszkodowanie:

    a) zwrot wszelkich kosztów powstałych na skutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, np. kosztów leczenia, zabiegów medycznych, lekarstw, rehabilitacji, pomocy osób trzecich itp.
    b) odszkodowanie za naprawę zniszczonego mienia, np. uszkodzonego w wyniku wypadku samochodu, roweru lub innych wartościowych przedmiotów;
    c) rentę na zwiększone potrzeby związane z długotrwałym leczeniem, rehabilitacją lub trwałym pogorszeniem się stanu zdrowia;

Jak i gdzie zgłosić szkodę?

Sformułowane roszczenie wskazujące na szkodę i proponowaną wysokość odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty należy poprzeć stosownymi dokumentami udowadniającymi poniesione koszty.

Najwłaściwsze będą rachunki i faktury wskazujące na koszty leczenia, dojazdy do lekarzy, koszty opieki oraz naprawy zniszczonego mienia.

Przydatny będzie też dokładny, subiektywny opis poniesionej szkody oraz sytuacji materialnej, rodzinnej i zdrowotnej – stanu zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego poszkodowanego.

Podmiotem, do którego należy kierować wskazane roszczenia, jest zazwyczaj zakład ubezpieczeń, z którym osoba odpowiedzialna za szkodę była związana umową ubezpieczenia.

W przypadku odzyskiwania odszkodowań komunikacyjnych, sprawa jest stosunkowo jasna, bowiem każdy posiadacz pojazdu ma obowiązek zawarcia obowiązkowej umowy ubezpieczenia OC.

Jednakże, jeśli taka umowa nie została zawarta, lub osoba odpowiedzialna za szkodę nie jest znana, roszczenie można zgłosić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Likwidacja szkody

Zgłoszenie, o którym mowa wyżej, rozpoczyna etap likwidacji szkody. Polega on na wnikliwym rozpatrzeniu przez zakład ubezpieczeń zgłoszonego roszczenia oraz oszacowaniu szkód, które powstały.

Etap ten kończy się wydaniem decyzji o przyznaniu odszkodowania i jego proponowanej wysokości lub odmowie wypłaty.

Co do zasady, zakład ubezpieczeń ma 30 dni na podjęcie stosownej decyzji. W niektórych przypadkach czas ten może zostać wydłużony nawet do 90 dni, jeżeli pojawią się jakiekolwiek problemy uniemożliwiające wcześniejszą wypłatę odszkodowania, np. trudności w ustaleniu wysokości odszkodowania czy samej odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Istotne jest, że kwota odszkodowania zaproponowana przez zakład ubezpieczeń nie musi być kwotą ostateczną, na którą osoba poszkodowana musi przystać.

Od decyzji ubezpieczyciela można się odwołać, a jeżeli odwołanie nie przyniesie oczekiwanych skutków, roszczenia można dochodzić na drodze sądowej. W takim przypadku to sąd orzekający, po wnikliwym rozpatrzeniu sprawy, wyda orzeczenie o zasadności i wysokości należnego odszkodowania, do którego to orzeczenia zakład ubezpieczeń będzie musiał się zastosować.

Dochodzenie odszkodowań – kto się tym zajmuje?

Uprawnionymi do odzyskiwania odszkodowań są między innymi kancelarie adwokackie, które na podstawie stosownego pełnomocnictwa osoby poszkodowanej, zajmą się analizą sprawy, ustaleniem podstawy prawej dochodzonych roszczeń oraz sporządzeniem fachowego zgłoszenia szkody prowadzącego do wypłaty odszkodowania.

W razie konieczności, doświadczeni w tej dziedzinie prawnicy, sporządzą również stosowne odwołanie, a także wystąpią na drogę sądową, jeśli ocenią, że przyznana przez zakład ubezpieczeń kwota odszkodowania jest zbyt niska w stosunku do poniesionej szkody.

Jeśli szukasz pomocy w celu dochodzenia odszkodowania skontaktuj się z naszą kancelarią KDK Adwokat Łódź.