Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Kancelaria adwokacka KDK w Łodzi

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu jest formą rekompensaty przyznawanej osobie, która doznała szkody. Ma ono wynagradzać głownie straty materialne. Jednakże z pojęciem odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu często związane jest też inne świadczenie – zadośćuczynienie, którego osoba poszkodowana może dochodzić od sprawcy szkody za wszelkie krzywdy niematerialne związane z wyrządzeniem jej tego uszczerbku.

Czym jest uszczerbek na zdrowiu?

Według kodeksu cywilnego uszczerbek na zdrowiu polega na uszkodzeniu ciała lub wywołaniu rozstroju zdrowia.

  • Uszkodzenie ciała to nic innego, jak naruszenie tkanek czy narządów ciała, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Może to być np. złamanie, zwichnięcie czy zranienie.
  • Rozstrój zdrowia związany jest z zaburzeniami prawidłowego funkcjonowania organizmu. Występuje w postaci chorób, zarówno na tle fizycznym, jak i psychicznym. 

Uszczerbek na zdrowiu może przyjąć postać lekkiego, ciężkiego, a także trwałego, uniemożliwiającego powrót stanu i formy sprzed zdarzenia, które go wywołało. Rozmiar uszczerbku będzie decydował o wysokości odszkodowania, które zostanie przyznane poszkodowanemu.

Forma odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu

Obowiązujące prawo przewiduje, że w przypadku spowodowania uszczerbku na zdrowiu, tj. w przypadku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, naprawienie szkody ma objąć wszelkie koszty, które powstały z tego powodu. Są to głownie koszty leczenia: leków, zabiegów, rehabilitacji. Jednakże odszkodowanie może objąć także inne świadczenia, np. koszty przygotowania poszkodowanego do innego zwodu, jeżeli na skutek wyrządzenia mu szkody, stał się on inwalidą i nie jest w stanie wykonywać dalej swoich dotychczasowych obowiązków.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu może przyjąć postać jednorazowego odszkodowania lub renty wypłacanej w określonych odstępach czasu.

Poszkodowany może także domagać się zadośćuczynienia za krzywdę, której doznał na skutek wyrządzenia mu uszczerbku.  

Wysokość odszkodowania

Odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu dochodzi się od jego sprawcy. W praktyce żądanie wypłaty tego świadczenia kierowane jest jednak do ubezpieczyciela. Zakłady ubezpieczeń uzależniają wysokość wypłaconego odszkodowania od stopnia uszczerbku na zdrowiu, którego doznał poszkodowany. W tym celu powoływane są komisje lekarskie, które po analizie dokumentacji medycznej i przeprowadzeniu koniecznych badań, ustalają procent doznanego uszczerbku. Ustalenia te opierają się na tabelach procentowego uszczerbku na zdrowiu, ustanawianych przez zakłady ubezpieczeń. Tabele te zawierają opisy konkretnych stanów chorobowych i uszkodzeń ciała oraz przypisują dla nich procent uszczerbku na zdrowiu. Na podstawie tego procentowego wyliczenia, określana jest wysokość odszkodowania.

Należy jednak zauważyć, że decyzja zakładu ubezpieczeń dotycząca wysokości odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, nie jest decyzją ostateczną. Można się od niej odwołać, a w razie potrzeby również wystąpić na drogę sądową, aby to Sąd określił procent uszczerbku na zdrowiu i wysokość należnego odszkodowania. 

Zmniejszone odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Niekiedy odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu może zostać zmniejszone. Dzieje się tak w sytuacji, gdy sam poszkodowany przyczynił się do powstania tego uszczerbku, a wiec gdy jego wyrządzenie miało miejsce nie z wyłącznej winy sprawcy. Przyczynienie się może dotyczyć powstania szkody lub nawet jej zwiększenia. Podobnie jak sam uszczerbek na zdrowiu, jest obliczane procentowo. Im większy będzie procent przyczynienia się poszkodowanego, tym niższe zostanie wypłacone odszkodowanie.