Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Każdy, choćby najostrożniejszy uczestnik ruchu drogowego, codziennie jest narażony na uczestnictwo w zdarzeniu drogowym. Częste i niegroźne kolizje zazwyczaj kończą się jedynie na drobnych uszkodzeniach pojazdu i koniecznością odwiedzin u mechanika Niestety jednak poważne wypadki mogą mieć bardzo poważne konsekwencje dla naszego zdrowia, a nawet życia. Dochodzenie satysfakcjonującego odszkodowania w drodze procesu sądowego, w tym w Łodzi, może trwać latami i być dodatkowym źródłem stresu. Dlatego zawsze warto zwrócić się do profesjonalisty – adwokat nie tylko powie, jakie roszczenia przysługują Ci w związku z wypadkiem, ale również krok po kroku przeprowadzi Cię przez postępowanie przed sądem. Nasza kancelaria prawna z siedzibą w Łodzi specjalizuje się w uzyskiwaniu odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadki komunikacyjne.

Niniejszy artykuł stanowi jedynie wstęp do bardzo szerokiego zagadnienia, jakim jest kwestia roszczeń związanych z wypadkiem komunikacyjnym. Wszelkie wątpliwości pomoże rozwiać Ci rozmowa z prawnikiem w Łodzi.

JAKIE ROSZCZENIA PRZYSŁUGUJĄ MI W ZWIĄZKU Z WYPADKIEM KOMUNIKACYJNYM?

Jeżeli poniosłeś szkodę w wypadku komunikacyjnym, adwokat pomoże Ci uzyskać odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę. Odszkodowanie nie obejmuje jedynie kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli w wypadku komunikacyjnym doznałeś uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Przykładowo mogą to być koszty wizyt lekarskich, zabiegów i rehabilitacji, koszty dojazdów do placówek służby zdrowia, koszty opatrunków, sprzętu rehabilitacyjnego, lekarstw, koszt opieki osób trzecich itd. Uwaga – na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia.

Jeżeli wskutek wypadku komunikacyjnego stałeś się inwalidą i nie możesz już wykonywać dotychczasowego zawodu, zobowiązany do naprawienia szkody powinien na Twoje żądanie wyłożyć sumę potrzebną na koszty przygotowania Cię do innego zawodu.

Renty żądać możesz wówczas, gdy skutkiem wypadku komunikacyjnego było utracenie całkowicie lub częściowo zdolności do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się Twoje potrzeby lub zmniejszyły się widoki powodzenia na przyszłość. Przykładowo, zwiększeniem potrzeb może być konieczność cyklicznej rehabilitacji, zażywania leków przeciwbólowych lub korzystania ze specjalistycznych sprzętów medycznych. Renta z tytułu zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość ma natomiast na celu kompensację utratę innych korzyści majątkowych, jakie poszkodowany dzięki indywidualnym właściwościom mógłby przy pełnej sprawności organizmu osiągnąć. Jeżeli w chwili wydania wyroku nie jest możliwe dokładne ustalenie zakresu poniesionej przez Ciebie szkody, sąd może przyznać Ci rentę tymczasową, na czas oznaczony lub nieoznaczony. 

Zadośćuczynienie przysługuje Ci za doznaną wskutek wypadku komunikacyjnego krzywdę. Krzywda definiowana jest jako szkoda niemajątkowa, utożsamiana z ujemnymi przeżyciami w sferze psychicznej, jak również fizyczne (ból, cierpienie, stres, zmiana dotychczasowego trybu życia). Przesłanki roszczenia o zadośćuczynienie odpowiadają przesłankom dochodzenia odszkodowania.

CO ROBIĆ, JEŻELI W WYPADKU ZGINĄŁ MÓJ BLISKI?

Jeżeli wskutek wypadku komunikacyjnego śmierć poniosła bliska Ci osoba, możesz domagać się nie tylko zwrotu kosztów jej leczenia i pogrzebu, ale również renty alimentacyjnej, odszkodowania i zadośćuczynienia. Zwrot kosztów leczenia i pogrzebu poszkodowanego przysługuje osobie, która je w rzeczywistości poniosła. Warunkiem zwrotu tych kosztów jest ich rzeczywiste poniesienie w chwili żądania zapłaty. Jeżeli zmarły miał wobec Ciebie ustawowy obowiązek alimentacyjny, możesz żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody, renty obliczonej stosownie do Twoich potrzeb oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Renty alimentacyjnej możesz domagać się również wtedy, gdy zmarły stale i dobrowolnie dostarczał Ci środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego. Najbliższym członkom rodziny przysługuje odszkodowanie, jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej, a także zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRAWCY – NA ZASADZIE WINY CZY NA ZASADZIE RYZYKA?

Odpowiedzialność sprawcy – w zależności od konkretnego stanu faktycznego – kształtować się może na zasadzie winy lub na zasadzie ryzyka. Co do zasady, samoistny posiadacz mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody (samochodu, motocyklu, ciężarówki, ciągnika itd.), za szkodę wyrządzoną ruchem pojazdu, ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Przykładowo, jeżeli przechodząc przez przejście dla pieszych zostaniesz potrącony przez samochód, to odpowiedzialność odszkodowawcza samoistnego posiadacza tego pojazdu oprze się na zasadzie ryzyka. Oznacza to, że to na sprawcy wypadku będzie spoczywał ciężar wykazania, iż wypadek komunikacyjny był spowodowany okolicznościami innymi, niż ruch jego pojazdu. Taką samą odpowiedzialność ponosić będzie posiadacz zależny. Natomiast jeżeli dojdzie do zderzenia się mechanicznych środków komunikacji poruszanych za pomocą sił przyrody, samoistni (lub zależni) posiadacze tych pojazdów mogą wzajemnie żądać naprawienia poniesionych szkód na zasadach ogólnych – tj. na zasadzie winy. Jeżeli zatem dojdzie do wypadku, w którym ucierpisz Ty jako posiadacz pojazdu, to sprawca poniesie odpowiedzialność tylko w wypadku, gdy wykażesz, że zdarzenie było skutkiem jego zawinionego zachowania na drodze (nadmierna prędkość, niezastosowanie się do znaków, niezachowanie ostrożności). Uwaga – jeżeli w wyniku wypadku komunikacyjnego ucierpi inna osoba, którą przewoziłeś, niebędąca posiadaczem pojazdu, to za szkodę wyrządzoną tej osobie sprawca będzie ponosił odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.

Adwokat z Łodzi pomoże Ci ustalić na jakiej zasadzie ponosi odpowiedzialność sprawca wypadku, w którym ucierpiałeś, a co za tym idzie – w jaki sposób należy prowadzić postępowanie dowodowe przed sądem.

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ KROK PO KROKU

Dochodzenie należnych Ci odszkodowania, zadośćuczynienia i renty należy rozpocząć od zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi, co rozpoczyna postępowanie likwidacyjne. Prawnicy z naszej kancelarii prawnej pomogą Ci w odpowiednim sformułowaniu roszczeń i wskazaniu ich podstawy prawnej. Do zgłoszenia szkody należy załączyć dokumentację medyczną, rachunki, faktury VAT oraz inne dokumenty pozostające w związku z doznaną przez Ciebie szkodą i krzywdą. Ubezpieczyciel ma obowiązek ustosunkować się do Twoich roszczeń w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia szkody.

Jeżeli wynik postępowania likwidacyjnego nie będzie dla Ciebie satysfakcjonujący, tj. ubezpieczyciel odmówi wypłaty roszczenia lub jego wysokość nie zrekompensuje w pełni poniesionej szkody, konieczne będzie wystąpienie na drogę sądową. Adwokat w Twoim imieniu złoży pozew do właściwego Sądu, a następnie będzie reprezentował Twoje interesy na każdym etapie postępowania. W toku procesu, sąd przeprowadzi szczegółowe postępowanie dowodowe, które będzie obejmowało m.in. dowody z opinii biegłych różnych specjalności.

CO POWINIENEŚ ROBIĆ, JEŻELI ZOSTAŁEŚ POSZKODOWANY W WYPADKU KOMUNIKACYJNYM?

Uzyskanie pełnej kompensacji poniesionej przez nas szkody może być długotrwałe oraz wymagać podjęcia licznych czynności procesowych. Warto zatem zwrócić się do adwokata w Łodzi, który zadba o Twoje interesy.

Po pierwsze – skontaktuj się z naszą kancelarią prawną – zespół prawników podpowie Ci jakie działania powinieneś podjąć. Pamiętaj, że każdy dzień zwłoki może utrudnić dochodzenie roszczeń.

Po drugie – zadbaj o zgromadzenie wszelkiej dokumentacji medycznej oraz faktur, paragonów i rachunków na okoliczność kosztów, które poniosłeś w związku z wypadkiem komunikacyjnym.

W PRZYPADKU PYTAŃ NAPISZ DO NAS LUB ZADZWOŃ – DANE ADRESOWE I TELEFONICZNE ZNAJDZIESZ W ZAKŁADCE KONTAKT.

adwokat Damian Kuchta