Dozór elektroniczny skazanych – wniosek, koszty, warunki

Skazany, który chce odbywać karę w systemie dozoru elektronicznego

System dozoru elektronicznego (SDE) jest nowoczesnym systemem odbycia kary przez skazanego. Wiele osób skazanych na karę pozbawienia wolności zadaje pytanie, w jaki sposób działa ten system. SDE zakłada kontrolowanie zachowań skazanego poprzez użycie środków technicznych – wodoodpornego nadajnika, który rejestruje cały przebieg odbywania kary.

Nadajnik zakładany jest na nogę lub przegub dłoni, dodatkowo w miejscu odbywania kary znajduje się też urządzenie monitorujące, które kontroluje czy skazany właściwe wypełnia warunki wykonywania kary.

Skazany musi przebywać w miejscu odbywania kary – mieszkanie lub inne miejsce wskazanym przez sąd, w godzinach określonych postanowieniem sądu. W przypadku naruszenia warunków odbywania kary (spóźnienie, nieobecność) urządzenie monitorujące przysyła informację do Centrali Monitorowania, co może spowodować uchylenie przez sąd dozoru elektronicznego i zarządzenie wykonania kary w zakładzie karnym.

Dozór elektroniczny – przykłady

Występuje kilka rodzajów działania dozoru elektronicznego:

 • Dozór stacjonarny – polega na kontrolowaniu przebywania skazanego w określonych dniach tygodnia i godzinach we wskazanym przez sąd miejscu;
 • Dozór mobilny – polega na kontrolowaniu bieżącego miejsca pobytu skazanego, niezależnie od tego, gdzie skazany przebywa;
 • Dozór zbliżeniowy – oznacza kontrolowanie zachowywania przez skazanego określonej minimalnej odległości od osoby wskazanej przez sąd.

Dozór stacjonarny dotyczy wyłącznie osób skazanych na karę pozbawienia wolności. Natomiast środki prawa karnego i zabezpieczające w systemie dozoru elektronicznego wykonuje się jako dozór mobilny lub zbliżeniowy.

Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego obejmuje też kary zastępcze pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Ustawa o dozorze elektronicznym

Możliwość odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego została wprowadzona ustawą z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Ostania nowelizacja dozoru elektronicznego weszła w życie 1 czerwca 2018 r. Obecnie to Służba Więzienna odpowiada w całości za obsługę SDE. Ponadto, znowelizowana ustawa o dozorze elektronicznym przewiduje, że odbywający karę w systemie dozoru mobilnego i zbliżeniowego ma obowiązek nieprzerwanie nosić rejestrator przenośny, odbierać połączenia przychodzące i udzielać osobom upoważnionym na ich żądanie wszelkich wyjaśnień.

Wniosek o dozór elektroniczny

Wniosek o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego może złożyć:

 • skazany i jego obrońca
 • prokurator
 • kurator sądowy
 • dyrektor zakładu karnego

Co istotne, z takim wnioskiem nie może wystąpić członek rodziny skazanego. Wniosek należy skierować do wydziału penitencjarnego sądu okręgowego, w którego okręgu skazany przebywa.

W celu uzyskania dozoru elektronicznego warto skorzystać z pomocy adwokata z Łodzi, który przygotuje wniosek, jak również będzie reprezentował skazanego w Sądzie. To właśnie na sali sądowej pomoc Adwokata może okazać się nieoceniona, zwłaszcza, że dostępne w Internecie wzory wniosków o dozór elektroniczny, pod warunkiem ich poprawnego wypełnienia, pozwalają jedynie rozpocząć procedurę uzyskania dozoru.

Dozór elektroniczny warunki

Na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego musi zezwolić sąd penitencjarny. Aby to nastąpiło konieczne jest łączne spełnienie warunków określonych w art. 431a § 1 kodeksu karnego wykonawczego:

 • wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 Kodeksu karnego (nie jest recydywistą)
 • jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary,
 • skazany posiada określone miejsce stałego pobytu,
 • osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę, o której mowa w art. 43h § 3, (uprzednia zgoda tych osób, na piśmie, złożona do sądu)
 • odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne, o których mowa w art. 43h § 1.

Zezwolenie nie zostanie udzielone, jeśli w mieszkaniu wskazanym we wniosku nie ma odpowiednich warunków do wykonywania kary w tym systemie – prąd elektryczny oraz odpowiedni sygnał telefonii komórkowej dla zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń monitorujących.

Ponadto skazanemu, który nie rozpoczął wykonywania kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie karnym.

Natomiast skazanemu, który rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie w systemie dozoru elektronicznego pozostałej części kary, jeżeli za udzieleniem zezwolenia przemawiają dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego.

Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego rozpoczyna się z chwilą zamontowania urządzeń rejestrujących. Nie ulega wątpliwości, że największą zaletą dozoru elektronicznego jest wykonywanie kary w warunkach wolnościowych.

Dozór elektroniczny koszty

Złożenie wniosku o wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego nie wymaga uiszczenia opłaty. Podobnie jest z wykonywaniem kary w SDE – jest ono bezpłatne. W celu uzyskania dozoru elektronicznego zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Nasi adwokaci zapewniają kompleksową pomoc prawną i indywidualne podejście do każdej sprawy.