Czy alimenty trzeba płacić bez końca?

Rozwód pociąga za sobą takie konsekwencje jak obowiązek opłacania alimentów przez jednego z rodziców. Wielu klientów zadaje nam pytania dotyczące długości trwania takiego obowiązku czy też okoliczności uzasadniających jego ustanie. Tematyka budzi częste kontrowersje. Adwokaci z naszej kancelarii postanowili opisać najważniejsze kwestie z praktycznego punktu widzenia.

KIEDY OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY USTAJE?

W ostatnim czasie zgłosił się do nas klient, który był bardzo rozgoryczony tym, że musi płacić alimenty, chociaż jego syn już dawno skończył osiemnaście lat i jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Argumentował, że rozwód miał miejsce kilkanaście lat temu, a on ciągle musi płacić alimenty, bo w przeciwnym razie jest windykowany przez komornika. Akurat w tym przypadku udało się pomóc. Natomiast należy zaznaczyć, że wbrew powszechnej opinii obowiązek aliementacyjny nie ustaje z momentem osiągnięcia pełnoletności przez uprawnionego do świadczenia alimentacyjnego. Kiedy sąd ustala wysokość świadczenie alimentacyjnego, bierze pod uwagę dwie okoliczności: możliwości majątkowe oraz zarobkowe rodzica, jak również usprawiedliwione potrzeby dziecka (art. 135 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Natomiast treść art. 133 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazuje, że rodzice muszą łożyć na dziecko, dopóki nie jest ono w stanie samodzielnie się utrzymać. Rodzice mogą się także uchylić od świadczenia, gdy dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Co do zasady, przyjmuje się, że dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać w przypadku kontynuowania nauki mającej na celu uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Zatem okres studiów jest zaliczany do tego okresu. Oczywiście jest to generalna reguła, zaś każdy przypadek powinien zostać dokładnie zbadany przez prawnika. Może się bowiem tak zdarzyć, że chociaż dziecko studiuje, to jego działania będą ocenione pod kątem braku starań mających na celu uzyskanie możliwości samodzielnego utrzymania się. Będzie tak w przypadku uzyskiwania złych wyników w nauce, niezaliczania egzaminów, powtarzania roku, ciągłego zmieniania kierunku studiów, czy nieskorzystania z możliwości podjęcia pracy zarobkowej w toku studiów. Dla przykładu, Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 lutego 1998 r.; sygn. akt: I CKN 499/97; wskazał, że zaktualizowany przez podjęcie studiów obowiązek alimentacyjny rodziców może ustać w razie braku pozytywnych wyników studiów.

CZY POGORSZENIE SYTUACJI RODZICA MA ZNACZENIE?

Również sytuacja majątkowa oraz zarobkowa zobowiązanego do świadczenia alimentacyjnego ma znaczenie. Jest to zdeterminowe treścią wspomnianego już art. 133 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który pozwala uchylić się rodzicowi od świadczeń alimentacyjnych wobec dziecka, które ukończyło osiemnasty rok życia w przypadku gdy byłoby to połączone z nadmiernym dla niego uszczerbkiem. Warto zauważyć, że w przypadku świadczeń alimentacyjnych, które są realizowane wobec osób pełnoletnich, może się zdarzyć, że zobowiązany rodzic zachoruje albo popadnie w kłopoty finansowe. Są to okoliczności, które mogą powodować możliwość uchylenia sie od płacenia alimentów.

CZY MOGĘ PO PROSTU PRZESTAĆ PŁACIĆ?

W przypadku obowiązku alimentacyjnego orzeczonego wyrokiem rozwodowym albo w odrębnym postępowaniu o zasądzenie alimentów, nie ma możliwości samodzielnego zaprzestania spełniania świadczenia alimentacyjnego, nawet kiedy jednoznacznie widać zmianę stosunków pomiędzy uprawnionym a zobowiązanym. Takiego rodzaju samowolne działanie może się spotkać z negatywnymi konsekwencjami w postaci egzekucji komorniczej. Przy braku płatności pełnoletnie dziecko będzie uprawnione do windykowania należności objętych wyrokiem w którym orzeczono alimenty.

Koniecznym zatem jest wystąpienie z powództwem o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. Ewentualnie, w przypadku zgodniej woli stron, można tę kwestię rozwiązać również na etapie postępowania o zawezwanie do próby ugodowej. W każdym z tych przypadków zachęcamy do konsultacji z prawnikiem. Wystąpienie z powództwem wiąże się z obowiązkiem dochowania należytej staranności przy formułowaniu pism procesowych oraz zawartych w nich żądaniach wraz z wnioskami dowodowymi. Brak staranności na tym etapie grozi obciążeniem kosztami procesu, w tym kosztami pełnomocnika procesowego drugiej strony. Pomoc adwokata jest w tym zakresie nieodzowna. 

CZEGO POTRZEBUJESZ ŻEBYŚMY MOGLI CI POMÓC?

  1. Skontaktuj się z Prawnikami Naszej Kancelarii – doradzimy jakie działania powinieneś/aś podjąć w pierwszej kolejności, NIE CZEKAJ – KAŻDY DZIEŃ ZWŁOKI MOŻE UTRUDNIĆ PÓŹNIEJSZE POSTĘPOWANIE
  2. Zgromadź niezbędne materiały – dowody wskazujące na możliwość samodzielnego utrzymania się Twojego dziecka, zaprzestanie nauki, jak również wszelkie dokumenty obrazujące Twoją aktualną sytuację majątkową oraz zarobkową.
  3. Nasi Adwokaci dokonają dokładnej analizy twojego przypadku.

W PRZYPADKU PYTAŃ NAPISZ DO NAS LUB ZADZWOŃ – DANE ADRESOWE I TELEFONICZNE ZNAJDZIESZ W ZAKŁADCE KONTAKT.

adwokat Piotr Kozłowski